Items where Subject is "Courts & Procedure"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 165.

Hoti, Minir and Hajra, Mentor (2011) Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Justicia (3). pp. 61-73.

Kukaj, Nushe (2011) Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. Justicia (3). pp. 83-90.

Beqiri, Ardita and Shumolli, Sylejman and Hoxha, Sebahate (2011) Mbrojtja e detyruar në procedurë penale. Justicia (3). pp. 7-15.

Susuri, Besim (2011) Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale. Justicia (3). pp. 17-34.

Gashi, Musli and Rashkaj, Ilir (2011) Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve. Justicia (3). pp. 75-81.

Muzaqi, Bujar (2011) Shpronësimi i pronës së paluajtshme. Justicia (3). pp. 35-41.

Gashi, Valdet and Musa, Visar (2011) Këqyrja e vendit të ngjarjes. Justicia (3). pp. 117-135.

Kurtaj, Valon and Sejrani, Artan (2012) Deklarata e të pandehurit si provë në procedurën penale. Justicia (4). pp. 45-60.

Dervodeli, Valbona (2012) Dënimi, qëllimi dhe llojet. Justicia (4). pp. 246-253.

Sadikaj, Fitore (2012) E drejta e mbajtjes (ushqimisë) sipas legjislacionit në kosovë. Justicia (4). pp. 108-116.

Xhambazi, Minire (2012) Ekzekutimi i burgimit për të mitur. Justicia (4). pp. 240-245.

Hoti, Shasivar and Abdullahu-Sahiti, Sadije (2012) Ekzekutimi në llogarinë bankare: konfiskimi dhe bartja e shumës. Justicia (4). pp. 301-306.

Hamiti, Armend and Cacaj, Fatmire and Latifaj, Florent and Nikqi, Anita and Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Justicia. Justicia (4). pp. 7-372.

Bajraktari, Mentor and Bislimaj, Besnik (2015) Shqyrtimi fillestar sipas procedurës penale. Justicia, V (5). pp. 121-130.

Ahmeti, Naime (2015) I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale. Justicia, V (5). pp. 132-138.

Kosumi, Mevlide and Sheshivari, Rukije (2015) Procedura penale ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 139-149.

Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir (2015) Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Justicia, V (5). pp. 77-85.

Shala, Afrim (2015) Veprat penale kundër të drejtave të votimit. Opinio Juris. pp. 5-18.

Berisha, Besnik (2015) Interesi juridik në procedurën civile. Opinio Juris (1). pp. 77-84.

Maliqi, Agim (2015) Një komentim i shkurtër i shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës penale. Opinio Juris (1). pp. 19-50.

Shala, Isa (2015) Përmbarimi i vendimeve gjyqësore dhe të dokumenteve tjera qe përmbajnë detyrim. Opinio Juris (1). pp. 109-126.

Shala, Afrim (2016) Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Opinio Juris (2). pp. 1-8.

Zogaj, Uran (2016) Vepra penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare. Opinio Juris (2). pp. 37-57.

Totaj, Valon and Sallauka, Lumni (2016) Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet civile. Opinio Juris (2). pp. 59-85.

Bytyqi, Vilard and Braha-Shala, Florentina (2016) Masat ligjore për parandalimin e korrupsionit në sferën publike: rasi i Kosovës. Opinio Juris (2). pp. 87-99.

Çollaku, Hashim , (2010) Prokurori publik në procedurën penale (aspekti teorik dhe praktik). In: Prokurori publik në procedurën penale (aspekti teorik dhe praktik). UNSPECIFIED.

Murphy, Peter (2012) Murphy për provën. In: Murphy për provën. UNSPECIFIED.

(2013) E drejta e procedurës penale. In: Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep, (eds.) E drejta e procedurës penale. UNSPECIFIED.

Morina, Iset and Nikqi, Selim (2012) Komentar - Ligji për procedurën kontestimore. GIZ, Prishtinë.

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar Ligji Nr. 2004/32 për familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Hasani, Enver and Čukalović, Ivan (2013) Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Baraliu, Mazllum and Stavileci, Esat (2014) Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta civile- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta ekonomike-administrative- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. UNSPECIFIED.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lamoen, Johan van (2014) Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Bislimi, Ferid and Gjikolli, Ferid and Shala, Isa and Shala, Isak and Autheman, Violaine (2007) Doracak për zbatimin në praktikë të procedurës përmbarimore në Kosovë. [Teaching Material]

Navarro, Consuleo and Mier, Javier and Kelmendi, Besim (2014) Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës. [Teaching Material]

Hyseni, Bashkim and Shala, Afrim (2015) Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Penale. [Teaching Material]

Shala, Muharrem and Zogaj, Albert and Totaj, Valon and Leku, Zenel (2015) Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Aktivitetet anti-korrupsion të organizatave ndërkombëtare dhe BE-së Instrumentet ndërkombëtare dhe Europiane të anti-korrupsionit dhe mekanizmat e monitorimit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Përkufizimi i korrupsionit Standardet ndërkombëtare dhe ato Europiane për kriminalizimin e korrupsionit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Përgjegjësia civile rreth korrupsionit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Roli i praktikës gjyqësore në zbatimin e Kodit Penal mbi Korrupsionin. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2016) Punëtoria për teknikat e hulumtimit ligjor. [Teaching Material]

Hyseni, Bashkim and Hajdaraj, Ardian and Maloku, Jetish and Qollakaj, Fatmir and Gashi, Valdet (2016) Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare. [Teaching Material]

Zwiebler, Thomas and Schulze, Charlotte Kehl and Fischer, Jürgen (2016) Doracak për trajnimin praktik në Programin e Trajnimit Fillestar (PTF). [Teaching Material]

Isufaj, Blerim and Millaku, Reshat and Kelmendi, Besim and Hajdari, Drita (2016) Kodi penal i Republikës së Kosovës. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2016) Kodi i Procedurës Penale. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2016) Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2016) Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2016) Shkathtësitë personale dhe ndërpersonale. [Teaching Material]

Mustafa, Emine and Morina, Sevdije and Idrizi, Nehat and Isufaj, Blerim and Hamiti, Armend and Ujakni, Emrush (2016) Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2017) Doracak për Institucionet e Trajnimit Gjyqësor të Evropës Juglindore-Luftëtarët e huaj terrorist. [Teaching Material]

Kelmendi, Besim and Ibrahimi, Hamdi (2017) Format e shkresave në procedurë penale. [Teaching Material]

Lushta, Nesrin and Rexhiq, Biljana and Munishi, Kujtim and Ademi, Faton and Krasniqi, Lavdim and Kelemndi, Besim (2017) Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese. [Teaching Material]

Kurmehaj, Agim and Morina, Sevdije and Gashi, Valdet and Shala, Admir and Bojaxhiu, Ikramije and Bina-Rugova, Merita and Fazliu, Shqipdon and Haziri, Zyhdi and Blakaj, Elez and Shala, Afrim and Hyseni, Bahri and Berishaj, Tonka and Kelmendi, Besim and Syla, Shyqyri and Millaku, Reshat and Ismajli, Arben and Gashi, Arian and Durguti, Vaton and Ukshini, Ismet and Pula, Laura and Dërguti, Haxhi (2018) Kodi i Procedurës Penale. [Teaching Material]

Artinopoulou, Vasiliki and Koufouli, Alexandra and Michael, Iro (2018) Promovimi i efikasisteit dhe efektivitetit më të madh në luftë kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Kosovë”. [Teaching Material]

Istrefi, Remzije and Buqaj, Dafina and Qerimi, Donikë (2018) E drejta në pronë-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. [Teaching Material]

Derya Gasimova, Konul (2018) Udhëzime për Qasjen Gjinore në Gjykimin e Rasteve të Dhunës Gjinore. [Teaching Material]

Mihajlova, Zlaty and Valentic, Sandi and Shchiffer, Josef and Happe, Christian and Erdman, Klaus (2018) Doracak Menaxhimi i ciklit të trajnimit. [Teaching Material]

Shala, Hasan and Halimi, Delushe (2020) Udhëzuesi për procedurën e konfliktit administrativ. [Teaching Material]

Skinnider, Eileen and Ariana Qosaj, Mustafa (2020) Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. [Teaching Material]

Skinnider, Eileen and Qosaj-Mustafa, Ariana (2020) Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. [Teaching Material]

Bahtiri, Bedri (2021) Modul trajnimi për prokurorë dhe gjyqtarë -Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë: Sfidat e sistemit të drejtësisë. [Teaching Material]

Gashi, Arian and Kelmendi, Besim (2021) Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2022) Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë. [Teaching Material]

Munishi, Kujtim (2022) Intervistimi forenzik i fëmijëve. [Teaching Material]

Munishi, Kujtim (2022) Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Procedura kundërvajtëse sipas kërkesës së inspektorëve. [Teaching Material]

Bajrami, Ilmi (2022) Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ. [Teaching Material]

Halimi, Delushe and Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ-. [Teaching Material]

Xhema, Behar (2022) Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin. [Teaching Material]

Sylejmani, Sahit (2022) Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të Ndërmarrjeve shoqërore nga AKP-ja. [Teaching Material]

Bardiqi, Ramush (2022) Aplikimi i Kodit Doganor dhe i Akcizave të Kosovës. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2022) Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë. [Teaching Material]

Bardiqi, Ramush (2022) Zbatimi i ligjit për skemat pensionale të financuar nga shteti. [Teaching Material]

Halimi, Delushe (2022) E drejta e Azilit dhe Legjislacioni në Fuqi. [Teaching Material]

Bardiqi, Ramush (2022) Aspekti Material dhe Procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimit dhe Sfidat e Zbatimit te tij. [Teaching Material]

Kurtaj, Valon and Xhema, Behar (2022) Program i specializuar trajnimi –luftimi I shpëlarjes së parave. [Teaching Material]

Hamiti, Armend and Çitaku, Gazmend (2023) Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale mundësitë dhe sfidat. [Teaching Material]

Bojaxhiu, Ikramije and Abdyli, Fadil (2023) Program i Specializuar i Trajnimit Krimi Kibernetikë dhe kriptovalutat Sesioni I. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2023) Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale. [Teaching Material]

Signatory states (1980) Konventa e Hagës për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on enforcement procedure. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on execution of penal sanctions. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on the bar examination. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on the bar. [Law or legal document]

German International Cooperation (2014) E drejta penale-Ligjet e aplikueshme. [Law or legal document]

Rupchev, Georgi (2015) Përgjegjësia e personave juridik për Veprat e Korrupsionit. [Law or legal document]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Prokurori nuk është i lidhur me afatin tremujor për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vepra penale e fyerjes nga neni 187 dhe vepra penale e shpifjes nga neni 188 janë dekriminalizuar nga momenti i hyrjes në fuqi të Ligjit Civil Kundër Fyerjes dhe Shpifjes. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.348/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.32/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Rev.nr.12/2010. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik i datës 23.01.2011 lidhur me rrezikun për pasurinë e një rëndësie thelbësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ekzekutimi i dënimit me burg nuk mund të fillojë, nëse ka arritur afati absolut i parashkrimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Adresimi i lëndëve lidhur me shpronësimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Pas aprovimit të Kodit të Ri të Procedurës Penale të gjitha procedurat vazhdohen sipas dispozitave të Kodit të Ri të Procedurës Penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik nr. 43/2013 i datës 7 janar 2013 lidhur me çështjen e gjykimeve në rrjedhë e sipër dhe të rigjykimeve. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Lidhur me interpretimin dhe implementimin e dispozitës së nenit 13,par.1 nënpar.1 të Ligjit për Gjykatat. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Kur është paraqitur kërkesa për vlerësimin e ligjshmërisë së paraburgimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Plotësim i qarkores (18.10.2013) për zbatimin e Ligjit për Amnistinë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim juridik – E drejta në ankesë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Çështjet e ngritura me padi subsidiare. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Madhor i ri, si kryes i veprës penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra nga neni 305 e KPK, konsumohet vetëm nëse vlera e mallrave që tregtohet pa leje përkatëse është mbi 5.000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Nuk mund të jetë gjyqtar i vetëm, anëtar/kryetar i trupit gjykues, në gjykatën e shkallës së par, gjyqtari që ka caktuar/vazhduar paraburgimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra penale nga neni 318.par.1. të KPK, konsumohet vetëm po që se shuma e detyrimeve doganore, me të cilat kryesi i është shmangur ta paguajë, kalon shumën prej 5000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për kontrollimin e njësorit elektrik, marrjen e tij, dërgimin në kontrollim dhe kalibrim, nuk është i nevojshëm urdhri i gjykatës. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – kompetenca për të vendosur lidhur me prapsim, ankesë, parregullsi në procedurën përmbaruese... [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Qarkore – lidhur me çështjet e kthyera në rigjykim. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore për zbatimin e dispozitave të KPK-së dhe ligjit për prokurorin e shtetit, sa i përket kompetencës territoriale nga ana e prokurorive dhe gjykatave. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me çështjet përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Debitori në lëndët përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me pagesën e taksës gjyqësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Afati për ankesë kundër aktvendimit të organit shpronësues. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - procedimi i çështjeve kur bien në kompetencë të departamenteve të ndryshme. [Court Decision]

(2015) Seminar: Procedura e kundërvajtjes-menagjimi efikas dhe efektiv. [Image]

Supreme Court of Kosovo (2004) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore 2004-2005. [Newsletter]

Supreme Court of Kosovo (2015) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore, BGJKS. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2016) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2016) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2016) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2016) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2016) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2016) Buletini. [Newsletter]

Academy of Justice (2017) Buletini. [Newsletter]

Academy of justice (2017) Buletini. [Newsletter]

Academy of Justice (2017) Buletini. [Newsletter]

Academy of Justice (2017) Buletini. [Newsletter]

UNSPECIFIED (2016) Programi i punës 2017. [Report]

UNSPECIFIED (2016) Programi trajnues 2017. [Report]

Maliqi, Agim and Sadiku, Isuf and Çerkini, Burim and Ismajli, Fatime and Mustafa, Armen and Kelemndi, Bajram and Vërbovci, Fahredin and Zekaj, Yll (2012) Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë. Instituti Gjyqësor i Kosovës.

This list was generated on Tue Apr 23 23:58:13 2024 CEST.