Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore

Shala, Muharrem and Zogaj, Albert and Totaj, Valon and Leku, Zenel (2015) Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
DORACAKU I GJYQTARËVE PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE ALB-for distribution.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Priruĉnik za sudije o parniĉnom postupku SRB for distribution.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Ky doracak, ka përmbledhur temat më të rëndësishme që janë të rregulluara me LPK-në, e që mundë të ndihmojnë përdoruesin e këtij doracaku për të kuptuar konceptet gjithëpërfshirëse rreth të cilave doracaku është i organizuar. Doracaku nuk i është përmbajtur me saktësi trajtimit të çështjeve civile sipas strukturës së LPK-së, që do të thotë së në parim është përcjell struktura e LPK-së, por jo kapitull për kapitull dhe dispozitë për dispozitë. Fokusi i doracakut është në ofrimin e zgjidhjeve procedurale e jo materiale. Diskutimi i çdo teme është projektuar për të kaluar nga e përgjithshmja në të veçantën. Teksti i doracakut i mbulon çështjet rutinë me të cilat përballët një gjyqtar dhe çështje jo të zakonshme më të cilat mund të përballët një gjyqtar e që kërkojnë kujdes të veçantë në gjetjen e zgjidhjeve adekuate.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Shala, MuharremUNSPECIFIED
Zogaj, AlbertUNSPECIFIED
Totaj, ValonUNSPECIFIED
Leku, ZenelUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute & USAID/EROL
Title or reference: Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore
Translated title or reference: Judges Handbook for Procedure
Translated abstract or summary: Ovaj priručnik, rezimirao je najvažnije teme koje su uređene ZPP-om, koje mogu pomoći korisniku ovog priručnika da shvati sveobuhvatne koncepte oko kojih je organizovan ovaj priručnik. Priručnik se nije tačno pridržavao načina rešavanja građanskih pitanja u skladu sa strukturom ZPP-a, što znači da je u načelu propraćena struktura ZPP-a, ali ne poglavlje po poglavlje i odredba po odredba. U fokusu priručnika je da pruži proceduralna ali ne i materijalna rešenja. Diskusija svake teme projektovana je tako da se pređe sa opšteg na posebno. Tekst priručnika pokriva rutinska pitanja sa kojima se susreće jedan sudija i neuobičajena pitanja na koja sudija može naići a koja zahtevaju posebno razmatranje u smislu iznalaženja adekvatnih rešenja.
Keywords: Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Date: 2015
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 15 Sep 2015 07:37
Last Modified: 18 May 2018 13:08
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/526

Actions (login required)

View Item View Item