Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë

Maliqi, Agim and Sadiku, Isuf and Çerkini, Burim and Ismajli, Fatime and Mustafa, Armen and Kelemndi, Bajram and Vërbovci, Fahredin and Zekaj, Yll (2012) Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë. Instituti Gjyqësor i Kosovës.

[img]
Preview
PDF
PROTOKOLL REFERUES PER INSTITUCIONE-Final 2 - PER BOTIM.pdf

Download (658kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
PROTOKOL ZA INSTITUCIJE O MALOLETNICKOM PRAVU.pdf

Download (942kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
JOINT REFERRAL PROTOCOL FOR INSTITUTIONS.pdf

Download (669kB) | Preview

Abstract or summary

Mirëqenia dhe mbrojtja e fëmijëve kërkon që sistemi i drejtësisë për të mitur të ketë një bashkëpunim dhe koordinim shumë të ngushtë me qëllim arritjen e synimeve për parandalimin dhe luftimin e akteve të kundërligjshme të kryera nga të miturit, mbrojtjen e tyre, risocializimin dhe re-integrimin e shëndoshë në familje dhe shoqëri. Konkretizimi i një bashkëpunimi dhe koordinimi të tillë, përveç bazës ligjore dhe strukturave institucionale ekzistuese, mundësohet dhe lehtësohet përmes, zhvillimit të Protokolleve referuese, me anë të të cilave do të ngrihej në nivel më të lartë ky bashkëpunim dhe krijohej qëndrueshmëria e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë për të mitur si: Gjykatave, Prokurorive, Policisë së Kosovës, Shërbimit Sprovues, Ndërmjetësimit, Qendrave për Punë Sociale, Avokatëve, Qendrave Korrektuese etj, të cilat janë të ndërlidhura me aktivitetet e përditshme në fushën e drejtësisë për të mitur në përputhje me kompetencat e tyre të përcaktuara në Kodin e Drejtësisë për të Mitur, si dhe në aktet e tjera ligjore.

Item Type: Other
Authors:
AuthorsEmail
Maliqi, AgimUNSPECIFIED
Sadiku, IsufUNSPECIFIED
Çerkini, BurimUNSPECIFIED
Ismajli, FatimeUNSPECIFIED
Mustafa, ArmenUNSPECIFIED
Kelemndi, BajramUNSPECIFIED
Vërbovci, FahredinUNSPECIFIED
Zekaj, YllUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë
Translated title or reference: Joint Referral Protocol For Juvenile Justice Institutions
Translated abstract or summary: Wel-being and protection of children requires very close cooperation and coordination within the juvenile justice system in order to achieve the goal on preventing and combating illegal acts committed by juveniles, their protection, resettlement, re-integration in their families and the society. The accomplishment of such a cooperation and coordination, in addition to the legal basis and the existing institutional structures, has been enabled and facilitated with the development of the referral Protocol. This Protocol aims to upgrade the aforementioned cooperation to the highest, level by creating a sustainable cooperation between the main institution of the juvenile justice system such as: Courts, Prosecution offices, Kosovo Police, Probation Services, Mediation, Center for Social Work, Lawyers, Correction Centers, etc. which are related actively to the juvenile justice, in accordance with their powers set out inthe Juvenile Justice Code and other legal acts.
Keywords: Të Miturit = Minors
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Human Rights
Human Rights > LH6_Rights of the Child
Date: 2012
Journal or publication title: Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për fëmijë
Title of Book: Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për fëmijë
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Related URLs:
Date Deposited: 20 Jan 2016 08:41
Last Modified: 20 Jan 2016 08:41
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/592

Actions (login required)

View Item View Item