Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_121_1...

Abstract or summary

Parashtruesit pretendojnë se me vendimet e gjykatave te rregullta u janë shkelur: neni 21 [Parimet e Përgjithshme], neni 24 [Barazia para Ligjit], neni 31 [E Drejta për Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm] dhe neni 32 [E Drejta për Mjete Juridike] te Kushtetutës, si dhe u janë shkelur te drejtat e garantuara me Ligjin e Procedurës Kontestimore dhe me Ligjin e punës. Kërkesa e parashtrueseve ka te beje me kompensimin e pagave te papaguara nga ana e Fabrikës se Konstruksioneve Metalike (ish-UTVA) ne Peje, duke përfshirë periudhën kohore prej 1 qershorit 1995 e deri me 31 mars 1999.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI121/14, Applicant Valdet Nikçi and others
Translated abstract or summary: The Applicants allege that the decisions of the regular courts have violated Article 21 [General Principles], Article 24 [Equality Before the Law], Article 31 [Right to Fair and Impartial Trial] and 32 [Right to Legal Remedies] of the Constitution as well as their rights guaranteed by the Law on Contested Procedure and by the Law on Labor. The Applicants' Referral is related to the compensation of unpaid salaries by the Factory for Metal Constructions (former-UTVA) in Peja, including the time period from 1 June 1995 until 31 March 1999.
Keywords: E Drejta në Gjykim të Drejt = Right to a Fair Trial, Barazia = Equality
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Civil Law
Date: 2 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_121_1...
Date Deposited: 04 Feb 2016 10:54
Last Modified: 15 Feb 2016 13:07
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/610

Actions (login required)

View Item View Item