Items where Subject is "Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 64.

Article

Kukaj, Nushe (2011) Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. Justicia (3). pp. 83-90.

Beqiri, Ardita and Shumolli, Sylejman and Hoxha, Sebahate (2011) Mbrojtja e detyruar në procedurë penale. Justicia (3). pp. 7-15.

Gashi, Musli and Rashkaj, Ilir (2011) Pasuria e përbashkët e bashkëshortëve. Justicia (3). pp. 75-81.

Gashi, Valdet and Musa, Visar (2011) Këqyrja e vendit të ngjarjes. Justicia (3). pp. 117-135.

Kurtaj, Valon and Sejrani, Artan (2012) Deklarata e të pandehurit si provë në procedurën penale. Justicia (4). pp. 45-60.

Sadikaj, Fitore (2012) E drejta e mbajtjes (ushqimisë) sipas legjislacionit në kosovë. Justicia (4). pp. 108-116.

Shemsiu, Leonora (2015) Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale. Justicia, V (5). pp. 21-38.

Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir (2015) Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Justicia, V (5). pp. 77-85.

Shabani, Albina (2015) Kodi i Etikës Gjyqësore si faktor i domosdoshëm për rritjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësorë. Justicia, V (5). pp. 126-131.

Teaching Material

Navarro, Consuleo and Mier, Javier and Kelmendi, Besim (2014) Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës. [Teaching Material]

Sallauka, Lumni and Zogaj, Albert and Idrizi, Nehat and Totaj, Valon (2015) Drejtësia për fëmijë-aspekti civil. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Roli i praktikës gjyqësore në zbatimin e Kodit Penal mbi Korrupsionin. [Teaching Material]

Isufaj, Blerim and Millaku, Reshat and Kelmendi, Besim and Hajdari, Drita (2016) Kodi penal i Republikës së Kosovës. [Teaching Material]

Mihajlova, Zlaty and Valentic, Sandi and Shchiffer, Josef and Happe, Christian and Erdman, Klaus (2018) Doracak Menaxhimi i ciklit të trajnimit. [Teaching Material]

Gashi, Arian and Kelmendi, Besim (2021) Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2022) Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë. [Teaching Material]

Munishi, Kujtim (2022) Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Procedura kundërvajtëse sipas kërkesës së inspektorëve. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ. [Teaching Material]

Halimi, Delushe and Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ-. [Teaching Material]

Xhema, Behar (2022) Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin. [Teaching Material]

Kelmendi, Besim and Maliqi, Agim and Xhema, Behar (2022) Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave-. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2022) Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë. [Teaching Material]

Bardiqi, Ramush (2022) Aspekti Material dhe Procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimit dhe Sfidat e Zbatimit te tij. [Teaching Material]

Hamiti, Armend and Çitaku, Gazmend (2023) Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale mundësitë dhe sfidat. [Teaching Material]

Bojaxhiu, Ikramije and Abdyli, Fadil (2023) Program i Specializuar i Trajnimit Krimi Kibernetikë dhe kriptovalutat Sesioni I. [Teaching Material]

Law or legal document

Assembly of Kosovo (2008) Ligj për procedurën jokontestimore. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2009) Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2009) Ligj për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose tё konfiskuar. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2009) Ligji për rendin dhe qetësinё publike. [Law or legal document]

Rupchev, Georgi (2015) Përgjegjësia e personave juridik për Veprat e Korrupsionit. [Law or legal document]

Court Decision

European Court of Human Rights (2010) Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05). [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Prokurori nuk është i lidhur me afatin tremujor për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik i datës 23.01.2011 lidhur me rrezikun për pasurinë e një rëndësie thelbësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Pas aprovimit të Kodit të Ri të Procedurës Penale të gjitha procedurat vazhdohen sipas dispozitave të Kodit të Ri të Procedurës Penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Lidhur me interpretimin dhe implementimin e dispozitës së nenit 13,par.1 nënpar.1 të Ligjit për Gjykatat. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Kur është paraqitur kërkesa për vlerësimin e ligjshmërisë së paraburgimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Plotësim i qarkores (18.10.2013) për zbatimin e Ligjit për Amnistinë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim juridik – E drejta në ankesë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Çështjet e ngritura me padi subsidiare. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Madhor i ri, si kryes i veprës penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra nga neni 305 e KPK, konsumohet vetëm nëse vlera e mallrave që tregtohet pa leje përkatëse është mbi 5.000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Nuk mund të jetë gjyqtar i vetëm, anëtar/kryetar i trupit gjykues, në gjykatën e shkallës së par, gjyqtari që ka caktuar/vazhduar paraburgimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra penale nga neni 318.par.1. të KPK, konsumohet vetëm po që se shuma e detyrimeve doganore, me të cilat kryesi i është shmangur ta paguajë, kalon shumën prej 5000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për kontrollimin e njësorit elektrik, marrjen e tij, dërgimin në kontrollim dhe kalibrim, nuk është i nevojshëm urdhri i gjykatës. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2015) Case of Adžić v. Croatia (Application no. 22643/14), 12. March 2015. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me çështjet përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Debitori në lëndët përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Afati për ankesë kundër aktvendimit të organit shpronësues. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - procedimi i çështjeve kur bien në kompetencë të departamenteve të ndryshme. [Court Decision]

Newsletter

Supreme Court of Kosovo (2015) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore, BGJKS. [Newsletter]

Other

Maliqi, Agim and Sadiku, Isuf and Çerkini, Burim and Ismajli, Fatime and Mustafa, Armen and Kelemndi, Bajram and Vërbovci, Fahredin and Zekaj, Yll (2012) Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë. Instituti Gjyqësor i Kosovës.

(2015) Mbështetje e mëtejme për reformën e arsimimit ligjor në Kosovë. IRZ, Prishtinë.

This list was generated on Mon Apr 15 06:54:38 2024 CEST.