Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_61_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vleresimi i kushtetutshmerise së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, A. A. nr. 2/2014, te 21 shkurtit 2014.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI61/15 Applicant Islam Krasniqi
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of Judgment A. A. no. 2/ 2014, of the Court of Appeal of Kosovo, of 21 February 2014.
Keywords: Përgjegjësitë e Punëtorëve = Employers' Liability, Dënimi = Punishment
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Civil Law
Date: 6 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_61_15...
Date Deposited: 04 Feb 2016 13:04
Last Modified: 15 Feb 2016 13:04
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/613

Actions (login required)

View Item View Item