Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit

Bajrami, Ilmi (2022) Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF (Modul)
Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit.pdf - Accepted Version

Download (530kB) | Preview

Abstract or summary

Secili person që kundërshton një vendim a veprim të Agjencisë, duhet ta beje atë brenda aftëve kohore të përcaktuara me ligj. Periudhën kohore për parashtrimin e kërkesës për kundërshtimin e vendimeve apo veprimeve të Agjencisë që dalin nga procesi i privatizimit me herët e ka rregulluara nenin 6 i ligjit paraprak për Dhomës se Posaçme. Në Ligjin aktual dispozita në fjalë nuk ekziston. Çdo kreditor i Ndërmarrjes i cili ka dorëzuar me kohë kërkesën në Agjenci dhe i cili cenohet nga Autoriteti i Likuidimit mund ta kundërshtojë vendimin e tillë, duke parashtruar një ankesë në Dhomën e posaçme kundër Agjencisë brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të vendimit. Çdo ankesë e këtillë duhet të bazohet në pretendimin se procesi i likuidimit nuk është kryer në pajtim me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ankesa duhet të jetë në pajtim me kërkesat e paragrafit 2. të nenit 35 të këtij ligjit nr.06/L-086 dhe të bashkëngjisë një kopje të vendimit ndaj të cilit është ngritur kundërshtimi

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Bajrami, IlmiIlmi.Bajrami@gjyqesori-rks.org
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit
Translated title or reference: Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit
Keywords: Kontrolli Gjyqësor = Judicial Review, Agjencia = Agency, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Courts & Procedure
Commercial Law
Commercial Law > LK10_Other topics
Date: February 2022
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 10 Feb 2023 14:51
Last Modified: 10 Feb 2023 14:51
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/822

Actions (login required)

View Item View Item