Procedura penale ndaj të miturve

Kosumi, Mevlide and Sheshivari, Rukije (2015) Procedura penale ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 139-149.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Kosumi_Sheshivari.pdf

Download (700kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Kosumi_Sheshivari.pdf

Download (694kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Kosumi_Sheshivari.pdf

Download (694kB) | Preview

Abstract or summary

Në këtë punim kemi trajtuar nocionin dhe kuptimin e termit i mitur në procedurën penale, karakteristikat e procedurës penale ndaj të miturve siç është urgjenca në kryerjen e veprimeve procedurale, parimi i interesit më të mirë për të miturin dhe parimet tjera. Pastaj, arresti i përkohshëm, ndalimi dhe paraburgimi qe zbatohet ndaj të miturve, kur mund të zbatohet dhe si mund të zbatohen këto masa. Vëmendje e veçantë i është kushtuar përbërjes së trupit gjykues; fazave të procedurës penale ndaj të miturve, procedurës përgatitore, roli dhe kompetencat e prokurorit në procedurën përgatitore, veprimet procedurale që i ndërmerr prokurori si dhe masat që mund ti shqiptoj prokurori. Gjithashtu janë trajtuar masat e diversitetit dhe llojet e tyre; faza e shqyrtimit gjyqësor si fazë ku administrohen provat dhe vendoset lidhur me çështjen penale dhe merret vendim për shqiptimin e masës edukative apo dënimit për te mitur si dhe procedura sipas mjeteve juridike dhe procedura e ndërmjetësimit.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Kosumi, MevlideUNSPECIFIED
Sheshivari, RukijeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Procedura penale ndaj të miturve
Translated title or reference:
Translated abstract or summary: In this work we discussed the notion and meaning of the term juvenile in a criminal procedure, characteristics of the criminal procedure against juveniles such as urgency in completing procedural actions, the principle of the best interest for the juveniles and other principles. Next, the provisional arrest, police detention and detention on remand applied against the juveniles, when can they be applied and how these measure can be applied. Particular attention is provided to the composition of the trial panel; stages of the criminal procedure against juveniles, preparatory procedure, role and competences of the prosecutor during the preparatory procedure, procedural actions undertaken by the prosecutor as well as measures that may be imposed by the prosecutor. Also, the diversion measures were discussed and their types; the stage of the main trial when evidence is administered and decision is taken on the criminal matter decision is rendered on imposing an educational measure or a sentence for juveniles as well as the procedure according to legal remedies and the mediation procedure.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law > CR4_Juvenile Justice
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 139-149
Publisher: Instiuti Gjyqesor i Kosovës
Date Deposited: 09 Jul 2015 09:17
Last Modified: 07 Sep 2015 09:09
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/224

Actions (login required)

View Item View Item