Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_35_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë se Aktvendimit (Rev. nr. 341/2014, te 6 janarit 2015) te Gjykatës Supreme, me te cilin pretendohet se janë shkelur te drejtat e garantuara me nenin 1, paragrafi 2 [Përkufizimi i Shtetit]; nenin 22 pika (7) [Zbatimi i Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare]; nenin 37, paragrafët 1 dhe 2 [E Drejta e Martesës dhe Familjes] dhe nenin 50, paragrafi 1 dhe 2 [Te Drejtat e Fëmijës] i Kushtetutës se Republikës se Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), si dhe me nenin 3 te Konventës për te Drejtat e Fëmijës (ne tekstin e mëtejmë: KDF).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI35/15, Applicant Sami Omura
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of the Decision (Rev. no. 341/2014, of 6 January 2015) of the Supreme Court, which allegedly violated the rights guaranteed by Article 1 paragraph 2 [Definition of State ]; Article 22 (7) [Direct Applicability of International Agreements and Instruments]; Article 37 paragraph 1 and 2 [Right to Marriage and Family] and Article 50, paragraphs 1 and 2 [Rights of Children] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution) as well as Article 3 of the Convention on the Rights of the Child (hereinafter: the CRC).
Keywords: E Drejta Familjare = Family Law
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Civil Law > LC1_Family and Marriage
Civil Law > LC2_Minors
Date: 30 October 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_35_15...
Date Deposited: 04 Feb 2016 10:25
Last Modified: 15 Feb 2016 13:10
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/609

Actions (login required)

View Item View Item