Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë

Hoti, Minir and Hajra, Mentor (2011) Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Justicia (3). pp. 61-73.

[img]
Preview
PDF
Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë_shqip.pdf

Download (219kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë_serbisht.pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Ankesa kundër aktgjykimit.pdf

Download (212kB) | Preview

Abstract or summary

Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe procedura e paraparë për paraqitjen e saj është e rregulluar me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës nga neni 398 deri në nenin 429. Në nenin 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, është paraparë e drejta për ankimim efektiv, ku çdokush të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e njohura në këtë Konventë, ka të drejtë të bëjë ankim efektiv tek një organ i vendit te tij, edhe kur shkelja është kryer nga persona që veprojnë brenda ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare. Përkundër garancive procedurale të parashikuara në procedurë të cilat kanë për qëllim gjetjen e së vërtetës, për kundër faktit se me aktgjykim synohet vërtetimi i gjendjes faktike ashtu siç është zhvilluar ngjarja me rastin e kryerjes së veprës penale, nuk përjashtohet mundësia që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë për shkaqe të ndryshme të jetë jo i drejt ose me atë të jetë shkelur ndonjë dispozitë ligjore.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Hoti, MinirUNSPECIFIED
Hajra, MentorUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë
Translated title or reference: The appeal against the first instance court verdict
Translated abstract or summary: The appeal towards the first instance court verdict and the procedure foreseen for its rendering is regulated by the Code of Criminal Procedure of Kosovo, precisely, from Article 398 to Article 429. In Article 13 of the European Convention for Human Rights, is also foreseen the right to an effective appeal, where anyone whose rights and liberties, recognized by this Convention, are violated has the right to an effective appeal in front of an institution of his /her own country and also when the violation is committed by persons that act within exercise of their official duties. In spite of the procedural guarantees foreseen in the procedure that aim finding the truth, in spite of the fact that through the verdict the verifying of the factual situation is aimed, in concordance with how the situation was developed when the criminal offence was committed, there are possibilities that the first instance court verdict, due to different reasons, could be unjust or could have violated certain legal provisions.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law
Date: 2011
Journal or publication title: Justicia
Number: 3
Page Range: pp. 61-73
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 17 May 2016 11:53
Last Modified: 18 May 2016 09:10
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/669

Actions (login required)

View Item View Item