Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_53_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të lartcekur te Gjykatës Supreme, për të cilin parashtruesi pretendon, se i ka shkelur te drejtat e tij te garantuara me nenin 31 [E Drejta per Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm] të Kushtetutës se Republikës së Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), nenin 6 [E Drejta për një Proces te Rregullt] te Konventës Evropiane per Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive Themelore te Njeriut (ne tekstin e mëtejmë: KEDNJ), si dhe nenin 10 te Deklaratës Universale për te Drejtat e Njeriut ( ne tekstin e mëtejmë: DUDNJ).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI53/15, Applicant Heset Neziri
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review ofthe aforementioned Judgment of the Supreme Court, which according to the Applicant's allegation, violates his rights guaranteed by Article 31 [Right to Fair and Impartial Trial] of the Constitution of the Republic Kosovo (hereinafter: the Constitution), Article 6 [Right to a fair trial] of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter: ECHR), and Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights (hereinafter: the UDHR).
Keywords: Gjykim i Drejtë = Fair Trial
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Criminal Law
Date: 5 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_53_15...
Date Deposited: 04 Feb 2016 11:07
Last Modified: 15 Feb 2016 13:06
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/611

Actions (login required)

View Item View Item