Mendim juridik

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/1868

Abstract or summary

Për mënyrën e pagesës së dënimit me gjobë, qoftë kur ai është shqiptuar si dënim i vetëm apo së bashku me dënimin me burgim, pa përjashtim vlejnë dispozitat e nenit 46 të KPPK-së. Gjykata në situatën kur i dënuari nuk e paguan dënimin me gjobë i ka në dizpozicion katër alternativa të mundshme të veprimit dhe do e zbatojë atë alternativë që është caktuar në dispozitivin e aktgjykimit ( neni 46, par. 2,3,4 dhe 5 i KPK-së)

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Supreme Court of Kosovo
Title or reference: Mendim juridik
Translated title or reference: legal opinion
Translated abstract or summary: As regards to the manner of payment of punishment by fine, whether it is imposed as single punishment or jointly with a sentence of imprisonment, without exception are applicable the provisions of article 46 of the KPCC. The court in the situation when the convicted person fails to pay the fine has available four alternatives action and shall apply that alternative prescribed in the enacting clause of the judgement (article 46, par. 2,3,4 and 5 of the CCK)
Keywords: Pagesa = Payment
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Date: 9 July 2015
Official URL: http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/1868
Date Deposited: 11 Feb 2016 13:51
Last Modified: 15 Feb 2016 13:19
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/625

Actions (login required)

View Item View Item