Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI37-15_SHQ....

Abstract or summary

Objekt i ~eshtjes eshte vleresimi i kushtetutshmerise se aktgjykimit te kontestuar, me te eilin, pretendohet se parashtruesit i eshte shkelur e drejta per gjykim te drejte dhe te paanshem e mbrojtur me nenin 31 te Kushtetutes.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI37/15 Applicant Rrahim Zeka
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of the challenged Judgment, which allegedly violated the Applicant's right to fair and impartial trial as protected by Article 31 of the Constitution.
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA01_Constitution & Politics
Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Date: 19 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI37-15_SHQ....
Date Deposited: 20 Jan 2016 13:00
Last Modified: 15 Feb 2016 12:59
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/594

Actions (login required)

View Item View Item