Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_99_15...

Abstract or summary

Objekt i ~eshtjes eshte kerkesa per vleresimin e kushtetutshmerise se Aktgjykimit te lartcekur te Kolegjit te Specializuar te DHPGJS. Parashtruesi i kerkeses konsideron se Aktgjykimi eshte nxjerre "duke mos respektuar barazine e paleve - punetoreve gjate perpilimit te listes per realizimin e 20%" me çka eshte shkelur neni 24 [Barazia para Ligjit] i Kushtetutes se Republikes se Kosoves Cne tekstin e metejme: Kushtetuta).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case Nr. KI99/15 Applicant Axhi Thaçi
Translated abstract or summary: The subject matter is the request for the constitutional review of the abovementioned Judgment of the Specialized Panel of the SCSC. The Applicant considers that the judgment was rendered "by not respecting the equality of parties - employees during the preparation of the list for exercising the right to 20%," whereby Article 24 [Equality Before the Law] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution) was violated.
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA01_Constitution & Politics
Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Date: 3 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_99_15...
Date Deposited: 20 Jan 2016 12:47
Last Modified: 15 Feb 2016 12:54
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/593

Actions (login required)

View Item View Item