Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_08_15...

Abstract or summary

Objekti i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë se tre aktgjykimeve te lartpërmendura te kontestuara, te cilat, sipas parashtruesit te kërkesës, ishin nxjerre ne shkelje te nenit 31 [E Drejta per Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm], te nenit 54 [Mbrojtja Gjyqësore e te Drejtave] te Kushtetutës, si dhe te nenit 6 [E drejta për një proces te rregullt] te Konventës Evropiane për te Drejtat e Njeriut (ne tekstin e mëtejmë: KEDNJ).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI08/15, Applicant Haki Hajdari
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of three above-mentioned challenged judgments that were, according to the Applicant, all adopted in breach of Article 31 of the Constitution [Right to Fair and Impartial Trial], Article 54 of the Constitution [Judicial Protection of Rights] and Article 6 [Right to a Fair Trial] of the European Convention on Human Rights (hereinafter the "ECHR").
Keywords: Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 11 September 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_08_15...
Date Deposited: 09 Feb 2016 14:24
Last Modified: 15 Feb 2016 13:12
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/623

Actions (login required)

View Item View Item