Doracak Menaxhimi i ciklit të trajnimit

Mihajlova, Zlaty and Valentic, Sandi and Shchiffer, Josef and Happe, Christian and Erdman, Klaus (2018) Doracak Menaxhimi i ciklit të trajnimit. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
20180717 Handbook on_Management of the Training Cycle final ALB.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
20180719 Handbook on_Management of the Training Cycle final ENG.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
20180710 Handbook on_Management of the Training Cycle_draft SERB.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Ky doracak ndjek parimet kryesore të të mësuarit gjatë gjithë jetës (Burimi: “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality”, Komisioni Evropian 2001): “i gjithë aktiviteti i të mësuarit, i ndërmarrë gjatë jetës, me synim përmirësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave, brenda një perspektive personale, civile, shoqërore dhe aspekteve të tjera që lidhen me punësimin” (Komisioni Evropian). Prapa idesë së të mësuarit gjatë gjithë jetës qëndron bindja se të mësuarit është një profesion i gjithë-pranishëm, i cili nuk kufizohet në klasë, por ndodh çdo ditë dhe përgjatë gjithë jetës sonë. Ideja është ngritur si parakusht për përmbushjen e punësimit dhe shërbimeve të mira për klientët dhe të administruarit në fusha të ndryshme të shtetit dhe shoqërisë, por edhe në gjyqësor. Përderisa bëhet fjalë për të mësuarit e planifikuar në aftësimin profesional, ai përfshinë përcaktimin e objektivave të duhur të të mësuarit, plotësimin e nevojave reale të të trajnuarve, nxitjen e punësimit, performancën profesionale në punë, si dhe përgjegjësinë ndaj shoqërisë. Parimet që mbështesin të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe udhëzojnë zbatimin efikas të tij theksojnë nxënësin në qendër, rëndësinë e mundësive të barabarta, si dhe cilësinë dhe rëndësinë e mundësive të të mësuarit.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Mihajlova, ZlatyUNSPECIFIED
Valentic, SandiUNSPECIFIED
Shchiffer, JosefUNSPECIFIED
Happe, ChristianUNSPECIFIED
Erdman, KlausUNSPECIFIED
Corporate Authors: IPA 2014 Twinning Project “Further Support to Legal Education Reform”
Title or reference: Doracak Menaxhimi i ciklit të trajnimit
Translated title or reference: Handbook Training cycle management
Translated abstract or summary: This Handbook follows the main principles of Life-Long Learning (source “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality”, EU Commission 2001): “all learning activity undertaken throughout life, with the aim of improving knowledge, skills and competences within a personal, civic, social and/or employment-related perspective” (EU Commission). Behind the idea of Life-Long Learning (LLL) stands the conviction that learning is an omnipresent occupation, which is not limited to classrooms, but happens every day and throughout all our lives. This idea was raised as a pre-condition for satisfying employment and good services to customers and trustees in different fields of state and society, also in the judiciary. As far as planned learning in vocational training is concerned, it comprises establishing adequate objectives of learning, meeting the real needs of trainees, fostering employability, professional job performance as well as responsibility towards society. The principles which underpin lifelong learning and guide its effective implementation emphasize the centrality of the learner, the importance of equal opportunities and the quality and relevance of learning opportunities.
Keywords: Doracakët & Manualët = Handbooks & Manuals
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Date: 2018
Publisher: Akademia e Drejtësisë e Kosovës
Date Deposited: 07 Feb 2019 11:31
Last Modified: 07 Feb 2019 11:31
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/777

Actions (login required)

View Item View Item