Një komentim i shkurtër i shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës penale

Maliqi, Agim (2015) Një komentim i shkurtër i shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës penale. Opinio Juris (1). pp. 19-50.

[img]
Preview
PDF
Shqyrtimi fillestar-Shqip.pdf

Download (320kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Shqyrtimi fillestar_Srb.pdf

Download (595kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Shqyrtimi fillestar_ANG.pdf

Download (259kB) | Preview

Abstract or summary

Komentimi i këtyre dispozitave është i rëndësishëm për faktin se jo rrallë herë mundësohet shmangia e një procesi të rregullt gjyqësor, përkatësish rritet mundësia e përmbylljes së një faze të procedurës (shqiptimi i dënimit) qysh në këtë fazë, apo edhe mundësia e hedhjes së aktakuzës që po ashtu përmbyllet çështja konkrete. Këto dispozita u mundësojnë palëve në procedurë (prokurorit të shtetit, të pandehurit dhe të dëmtuarit) të jenë aktivë e që gjithsesi edhe gjykatës i jep mundësinë që të ketë rolin e saj pro aktiv në kontrollin e aktakuzës. Komentimi i dispozitave ligjore është bërë për çdo nen duke filluar nga shqyrtimi fillestar, për të vazhduar me pranimin e fajësisë dhe marrëveshjen për pranimin e fajësisë, kundërshtimin e provave, kërkesën për hedhjen e aktakuzës. Gjithashtu mjaft gjerësisht janë komentuar dispozitat ligjore duke specifikuar kushtet dhe rastet e hedhjes së aktakuzës, shqyrtimin e dytë, shqyrtimet për përcaktimin e vlefshmërisë së propozimeve për të përfunduar me paraqitjen e materialeve nga mbrojtja.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Maliqi, AgimUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Një komentim i shkurtër i shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës penale
Translated title or reference: A brief commentary of initial and second hearing under provisions of Criminal Procedure Code
Translated abstract or summary: Commenting on these provisions is important for the fact that very often it is possible to avoid a fair trial, namely, the possibility of conclusion of a phase of the proceedings is increased (pronouncing of sentence) duringthis phase, or even the possibility of rejection of the indictment that also concludes concrete issue. These provisions enable the parties in the proceedings (state prosecutor, the defendant and the victim) to be active and that the court still gives the ability to have its pro-active role in controlling the indictment. Commenting of legal provisions is done for every article starting from initial revision, to continue with the plea and the plea agreement, rejecting evidence and demand for laying the indictment. Also, legal provisions are commented quite extensively, specifying the conditions and cases of rejection of the indictment, the second hearing, reviews to determine the validity of the proposals to complete the submission of materials by the defense.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law
Date: 2015
Journal or publication title: Opinio Juris
Number: 1
Page Range: pp. 19-50
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 Jan 2016 09:31
Last Modified: 18 Jan 2016 09:31
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/571

Actions (login required)

View Item View Item