Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_77_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë se vendimit te kontestuar, me te cilin, siç pretendohet, është bere shkelja e nenit 102 [Parimet e Përgjithshme te Sistemit Gjyqësor], nenit 107 [Imuniteti] te Kushtetutës së Republikës se Kosovës, si dhe shkeljet thelbësore te Ligjit për Gjykatat dhe Rregullores mbi Organizimin e Brendshëm te Gjykatave.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI77/15 Applicant Naser Foniqi
Translated abstract or summary: Subject matter is the constitutional review of challenged decision, which allegedly violated Article 102 [General Principles of the Judicial System], Article 107 [Immunity] of the Constitution of the Republic of Kosovo, as well as the Law on Courts and the Regulation on Internal Organization of the Courts.
Keywords: Etika = Ethics, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions, Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Date: 1 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_77_15...
Date Deposited: 20 Jan 2016 14:46
Last Modified: 15 Feb 2016 12:57
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/599

Actions (login required)

View Item View Item