E drejta në pronë-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Istrefi, Remzije and Buqaj, Dafina and Qerimi, Donikë (2018) E drejta në pronë-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
E DREJTA NË PRONË_Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
PRAVO NA IMOVINU_Jurisprudencija Evropskog Suda za Ljudska Prava.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Kosova përballet me shumë sfida për të siguruar këtë të drejtë për qytetarët e saj. Baza ligjore që rregullon të drejtat pronësore është e vjetërsuar dhe jokonsistente; infomaliteti është i përhapur në sektorin pronësor; personat e zhvendosur vazhdojnë të ballafaqohen me sfida në ushtrimin e të drejtave të tyre mbi pronën në Kosovë; dhe qëndrimet mbizotëruese shoqërore shkaktojnë që shumë gra të heqin dorë nga trashëgimia e tyre dhe nga zotërimi i pronës në përgjithësi.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Istrefi, RemzijeUNSPECIFIED
Buqaj, DafinaUNSPECIFIED
Qerimi, DonikëUNSPECIFIED
Corporate Authors: Agencija Sjedinjenih Drţava za Međunarodni Razvoj (USAID), preko Programa za Imovinska Prava
Title or reference: E drejta në pronë-Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Translated title or reference: Right to Property-The jurisprudence of the European Court of Human Rights
Translated abstract or summary: Kosovo se suočava sa mnogim izazovima kako bi osiguralo to pravo za svoje građane. Pravni okvir koji uređuje imovinska prava je zastareo I nedosledan; u imovinskom sektoru ima široko rasprostranjenih neformalnosti; raseljena lica se i dalje suočavaju sa izazovima u ostvarivanju prava na svoju imovinu u Kosovu; a preovlađujući stavovi društva dovode do toga da mnoge ţene odustaju od svog nasledstva i u potpunosti se odriču vlasništva na imovinu.
Keywords: Të Drejtat Pronësore = Property Rights, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut = European Court of Human Rights (ECtHR), Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Human Rights
Date: 2018
Publisher: Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), në kuadër të Programit përtë Drejtat Pronësore
Date Deposited: 29 Aug 2018 12:30
Last Modified: 29 Aug 2018 12:30
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/774

Actions (login required)

View Item View Item