Aspekti Material dhe Procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimit dhe Sfidat e Zbatimit te tij

Bardiqi, Ramush (2022) Aspekti Material dhe Procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimit dhe Sfidat e Zbatimit te tij. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF (Modul trajnimi)
Aspekti Material dhe Procedural ne Parandalimin e diskriminimit.pdf - Accepted Version

Download (663kB) | Preview

Abstract or summary

Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimin e mos diskriminimit. Barazia gjinore parashihet si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore, sikurse e drejta e punës dhe ushtrimit të profesionit. Sipas legjislacionit te zbatueshëm ne Kosovë të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim, askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Pjesëmarrësit pas përfundimit te trajnimit do te mund te jene ne gjendje te zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me aspektin procedurën dhe material te ligjit për mbrojte nga diskriminimi.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Bardiqi, Ramushramush.bardiqi@gjyqesori-rks.org
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Aspekti Material dhe Procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimit dhe Sfidat e Zbatimit te tij
Translated title or reference: Aspekti Material dhe Procedural i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimit dhe Sfidat e Zbatimit te tij
Keywords: Diskriminimi = Discrimination, Gjyjkatat = Courts
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Human Rights
Human Rights > LH4_Discrimination
Date: 9 November 2022
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 06 Mar 2023 12:43
Last Modified: 06 Mar 2023 12:43
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/828

Actions (login required)

View Item View Item