Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_185_1...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë se aktgjykimit te kontestuar, i cili pretendohet te ketë shkelur te drejtën e parashtruesit te kërkesës për gjykim te drejte, te garantuar me nenin 31 [E Drejta per Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm] te Kushtetutës se Republikës se Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta) si dhe me nenin 6 [E Drejta për një proces te rregullt] (1) te Konventës Evropiane për te Drejta te Njeriut (ne tekstin e mëtejmë: KEDNJ) dhe Konventës kundër torturës dhe trajtimeve a dënimeve tjera mizore, çnjerëzore ose poshtëruese.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI185/14, Applicant Zoran Kolic
Translated abstract or summary: The subject matter concerns the constitutional review of the challenged decision, which allegedly violated his right to a fair trial guaranteed by Article31 [Right to Fair and Impartial Trial] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter, the Constitution) as well as Articles 6 [Right to a fair trial] (1) of the European Convention on Human Rights (hereinafter, the ECHR) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Burgosja = Incarceration
Subjects: Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 28 September 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_185_1...
Date Deposited: 09 Feb 2016 10:48
Last Modified: 15 Feb 2016 13:12
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/622

Actions (login required)

View Item View Item