Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_25_15...

Abstract or summary

Parashtruesi ne kërkese kërkon kthimin ne gjendjen e mëparshme në kuptim të afatit të paraparë të Aktvendimit për papranueshmëri KII29/14, te Gjykatës Kushtetuese, te 25 nëntorit 2014. 3. Kësaj kërkesë, parashtruesi ia ka bashkangjitur disa kërkesa te tij te drejtuara gjykatave te rregullta për qasje ne dosjen e lendes. Dokumentet e përmendura, parashtruesi i kërkesës ia kishte bashkangjitur edhe kërkesës se tij te mëparshme, KII29/14.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI25/15 Applicant Faik Azemi
Translated abstract or summary: The Applicant requests the return to previous situation in terms of the provided time limit, of the Resolution on Inadmissibility KI129/14, of the Constitutional Court, of 25 November 2014. The Applicant has attached to this Referral several of his requests for access to the case file addressed to the regular courts. The Applicant had also attached the said documents in his previous Referral KI129/14.
Keywords: Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions, Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Date: 1 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_25_15...
Date Deposited: 20 Jan 2016 14:25
Last Modified: 15 Feb 2016 12:56
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/598

Actions (login required)

View Item View Item