Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_21_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vleresimi i kushtetutshmerisë së Aktgjykimit te Gjykates Supreme, Rev. nr. 179/2014, te 8 tetorit 2014.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI21/15 Applicant Halim Ibrahimi
Translated abstract or summary: Subject matter is the constitutional review of the Judgment Rev. no. 179/2014 of the Supreme Court of 8 October 2014.
Keywords: Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA01_Constitution & Politics
Courts & Procedure
Date: 3 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_21_15...
Date Deposited: 20 Jan 2016 13:32
Last Modified: 15 Feb 2016 12:54
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/596

Actions (login required)

View Item View Item