Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_79_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimit të kontestuar, i cili, pretendohet te ketë shkelur te drejtat e parashtrueses së kërkesës te garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), përkatësisht neni 24, paragrafi 1 dhe 2 [Barazia para Ligjit].Parashtruesja e kërkesës, gjithashtu, kërkon nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Gjykata) te vendose Mase te përkohshme, gjegjësisht, të parandaloje ekzekutimin e dënimit ndaj saj, e cila, me Aktgjykimin e Gjykatës Themelore ne Prishtine, PKR. nr. 247/14, te 1 tetorit 2014, ishte dënuar me burgim prej 1 (një) viti.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI79/15 Applicant Loresa Fetahu
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of the challenged decision, which, allegedly, violated the Applicant's rights guaranteed by the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter, the Constitution), namely Article 24, paragraph 1 and 2 [Equality Before the Law]. The Applicant also requests the Constitutional Court of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Court) to impose an interim measure, namely, to prevent the execution of the sentence against her, who, by Judgment PKR. No. 247/14 of the Basic Court in Prishtina of 1 October 2014 was sentenced to imprisonment of 1 (one) year.
Keywords: E Drejta Kushtetuese = Constitutional Law, Lirimi me Kusht = Probate, Barazia = Equality
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR2_Trafficking in Human Beings
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 2 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_79_15...
Date Deposited: 05 Feb 2016 08:21
Last Modified: 15 Feb 2016 13:09
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/617

Actions (login required)

View Item View Item