Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Hasani, Enver and Čukalović, Ivan (2013) Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Komentari_Kushtetuta_11_Shqip.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Komentari_Kushtetuta-serbisht.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari jep shpjegime dhe sqarime të neneve të Kushtetutës dhe udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të saj, bazuar në teorinë dhe praktikën vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lënë anash edhe arritjet juridike në këtë drejtim. Prandaj, ky komentar do t’i ndihmojë profesionistëve juridik në institucionet e Kosovës, duke filluar nga Ministritë, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetet Juridike, si dhe bashkëpunëtorët profesional për të kuptuar dhe zbatuar drejt Kushtetutën gjatë kryerjes së detyrave të tyre. Kjo do të kontribuojë më tej në krijimin e sigurisë juridike, mbrojtjen e interesave të palëve në procedurë dhe ngritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Hasani, EnverUNSPECIFIED
Čukalović, IvanUNSPECIFIED
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Commentary Constitution of the Republic of Kosovo
Translated abstract or summary: U Komentaru se daju objašnjenja i pojašnjena članova Ustava i uputstva za njegovu pravilnu i adekvatnu primenu, na osnovu unutrašnje i međunarodne prakse, ne ostavljajući po strani ni pravna dostignuća u ovom pravcu. Prema tome, ovaj Komentar biće od pomoći svim pravnim stručnjacima u pravnim institucijama Kosova počev od ministarstava, sudova, tužilaštava, pravnih fakulteta sve do stručnih saradnika radi pravilnog shvatanja i primene Ustava prilikom obavljanja svojih zadataka. To će dalje doprineti stvaranju pravne sigurnosti, zaštiti interesa stranaka u postupku i podizanje poverenja građana u institucije pravosuđa.
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA01_Constitution & Politics
Courts & Procedure
Date: December 2013
Number: 1
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 02 Sep 2015 11:22
Last Modified: 02 Sep 2015 11:22
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/506

Actions (login required)

View Item View Item