Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 98.

Article

Hasani-Ruhani, Fatime and Berisha, Qefsere (2015) Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat Themelore të Njeriut - diskriminimi me theks të veçantë ne diskriminimin ndaj gruas-. Justicia, V (5). pp. 69-76.

Buzhala, Ramiz and Krasniqi, Kujtim (2015) Marëvshja për pranimin e fajësisë. Justicia, V (5). pp. 58-68.

Dërmaku, Fatime (2015) Frutgëzimi. Justicia, V (5). pp. 39-52.

Berisha, Ilir (2015) Masat për sigurimin e kërkesëpadisë. Justicia (5). pp. 86-94.

Bajraktari, Mentor and Bislimaj, Besnik (2015) Shqyrtimi fillestar sipas procedurës penale. Justicia, V (5). pp. 121-130.

Hulaj, Murat and Beqiri, Sebahate (2015) Pozita juridike e gjyqtarit të procedurës paraprake në relacion me subjektet tjera gjatë hetimeve paraprake. Justicia, V (5). pp. 6-20.

Ahmeti, Naime (2015) I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale. Justicia, V (5). pp. 132-138.

Kosumi, Mevlide and Sheshivari, Rukije (2015) Procedura penale ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 139-149.

Meholli, Naim and Mushica, Sabedin (2015) Masat e diversitetit ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 53-57.

Shemsiu, Leonora (2015) Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale. Justicia, V (5). pp. 21-38.

Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir (2015) Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Justicia, V (5). pp. 77-85.

Shabani, Albina (2015) Kodi i Etikës Gjyqësore si faktor i domosdoshëm për rritjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësorë. Justicia, V (5). pp. 126-131.

Shala, Afrim (2015) Veprat penale kundër të drejtave të votimit. Opinio Juris. pp. 5-18.

Mustafa, Hajrullah (2015) Ndërmjetësimi në sistemin e drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij. Opinio Juris.

Berisha, Besnik (2015) Interesi juridik në procedurën civile. Opinio Juris (1). pp. 77-84.

Puka, Avni (2015) Pranimi i përgjegjësisë penale të personave juridikë në sistemin “civil law” – një vështrim i legjislacionit të Kosovës. Opinio Juris (1). pp. 51-77.

Maliqi, Agim (2015) Një komentim i shkurtër i shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës penale. Opinio Juris (1). pp. 19-50.

Shala, Isa (2015) Përmbarimi i vendimeve gjyqësore dhe të dokumenteve tjera qe përmbajnë detyrim. Opinio Juris (1). pp. 109-126.

Sadiku, Isuf (2015) Legjislacioni lidhur me monitorimin dhe inspektimin e institucioneve penitenciare në Republikën e Kosovës. Opinio Juris (1). pp. 97-108.

Gashi, Ramadan (2015) Të qenit i barabartë para ligjit dhe garancitë që ofron gjyqësori. Opinio Juris (1). pp. 127-160.

Book Section

Kadriu, Bekim (2015) E drejta ndërkombëtare private. In: E drejta ndërkombëtare private. UNSPECIFIED.

Book or Thesis

UNSPECIFIED, ed. (2015) Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014. Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë.

Teaching Material

Sallauka, Lumni and Zogaj, Albert and Idrizi, Nehat and Totaj, Valon (2015) Drejtësia për fëmijë-aspekti civil. [Teaching Material]

Hyseni, Bashkim and Shala, Afrim (2015) Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Penale. [Teaching Material]

Shala, Muharrem and Zogaj, Albert and Totaj, Valon and Leku, Zenel (2015) Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Kontestimore. [Teaching Material]

Bajrami, Arsim and Shala, Xhavit and Hasani, Fejzullah and Mushkolaj, Gjyljeta and Vokshi, Adem and Sejdiu, Suzana and Bexheti, Meleqe and Batalli, Mirlinda and Pepaj, Islam (2015) Doracak për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Aktivitetet anti-korrupsion të organizatave ndërkombëtare dhe BE-së Instrumentet ndërkombëtare dhe Europiane të anti-korrupsionit dhe mekanizmat e monitorimit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Përkufizimi i korrupsionit Standardet ndërkombëtare dhe ato Europiane për kriminalizimin e korrupsionit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Përgjegjësia civile rreth korrupsionit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Roli i praktikës gjyqësore në zbatimin e Kodit Penal mbi Korrupsionin. [Teaching Material]

Law or legal document

Rupchev, Georgi (2015) Përgjegjësia e personave juridik për Veprat e Korrupsionit. [Law or legal document]

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore për zbatimin e dispozitave të KPK-së dhe ligjit për prokurorin e shtetit, sa i përket kompetencës territoriale nga ana e prokurorive dhe gjykatave. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) VTK745/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) RK746/15. [Court Decision]

International Court of Justice (2015) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia). [Court Decision]

European Court of Human Rights (2015) Case of Karaahmed v. Bulgaria (Application no. 30587/13), 24. February 2015. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2015) Case of Adžić v. Croatia (Application no. 22643/14), 12. March 2015. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI47/15 dhe KI48/15, Parashtrues Beqir Koskoviku dhe Mustafë Lutolli. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI44/15, Parashtrues Hava Bajgora, Alban Bajgora dhe Sylejman Bajgora. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri Rastin nr. KI78/15 Parashtrues Fatime Tosuni. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Rasti nr. Ko130/15 kërkesa e Presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqesisë së saj, zonjës Atifete Jahjaga “kërkesë për interpretimin e përputhshmërisë së parimeve të përgjithshme/elementeve kryesore të asociacionit/bashkësisë së komunave me shumicë serbe me frymën e kushtetutës, nenin 3 (1), kapitullin ii si dhe kapitullin iii të kushtetutës së republikës së Kosovës” parashtresë amicus curiae për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI58/ 15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI71/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI64/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzimin e kërkesës ne Rastin nr. KI94/15 Parashtrues Lulzim Ramaj dhe Shahe Ramaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI83/15 Parashtrues Shefqet Mehmetukaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI177/14 Parashtrues Miodrag Jankovic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15 Parashtrues Presidentja e Republikes se Kosoves. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Mendim mospajtues i gjyqtarit Bekim Sejdiu ne rastin K0130/15. [Court Decision]

Gjykata Kushtetuese (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15, Parashtrues Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi. [Court Decision]

Image

(2015) Seminar: Praktikat e suksesshme në luftimin e korrupsionit. [Image]

(2015) Seminar: Procedura e kundërvajtjes-menagjimi efikas dhe efektiv. [Image]

(2015) Seminar: Zbatimi i ligjit për themelimin e regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme. [Image]

(2015) Seminar: Kompensimi i dëmit. [Image]

Newsletter

Supreme Court of Kosovo (2015) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore, BGJKS. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) KJI Newsletter. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) KJI Newsletter. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

Other

(2015) Programet e praktikave për anëtarët e gjyqësorit të Kosovës. UNSPECIFIED.

(2015) Mbështetje e mëtejme për reformën e arsimimit ligjor në Kosovë. IRZ, Prishtinë.

This list was generated on Sat Jan 22 09:09:47 2022 CET.