Legjislacioni lidhur me monitorimin dhe inspektimin e institucioneve penitenciare në Republikën e Kosovës

Sadiku, Isuf (2015) Legjislacioni lidhur me monitorimin dhe inspektimin e institucioneve penitenciare në Republikën e Kosovës. Opinio Juris (1). pp. 97-108.

[img]
Preview
PDF
Inspektimi i institucioneve penitenciare_Shqip.pdf

Download (253kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Inspektimi i institucioneve penitenciare_SRB.pdf

Download (491kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Interesi Juridik në procedurën civile_Ang-Ok.pdf

Download (113kB) | Preview

Abstract or summary

Institucionet penitenciare janë vende ku ekzekutohen sanksionet penale, ose masat e trajtimit të detyrueshëm, ku kryerësit të veprës penale i kufizohen të drejtat e caktuara vetëm deri në atë masë e cila i përgjigjet natyrës dhe përmbajtjes së sanksionit penal, ose masës dhe vetëm në mënyrën me të cilën sigurohet respektimi i dinjitetit njerëzor. Andaj, që të mos ketë tejkalime të kompetencave ose keqpërdorim të autorizimeve nga zyrtarët shtetërorë gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare në “emër të shtetit apo për interesa të tjera të kundërligjshme” dhe që ankesat e personave të privuar nga liria që gjenden në institucionet penitenciare të trajtohen sipas ligjit dhe akteve nënligjore, dy procedurat -institutet e lartpërmendura, monitorimi dhe inspektimi janë të domosdoshme dhe shërbejnë si barometër për matjen- sundimin e së drejtës në një shtet demokratik dhe shprehjen e kulturës së atij populli ndaj një gjendjeje të caktuar – të drejtave të personave të privuar nga liria. Për më tepër, legjislacioni aktual përcakton që qëllimi i dënimit, ndër të tjera është edhe rehabilitimi, zhvillimi i duhur personal, edukimi i specializuar, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit etj. të kryerësit të veprës penale.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Sadiku, IsufUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Legjislacioni lidhur me monitorimin dhe inspektimin e institucioneve penitenciare në Republikën e Kosovës
Translated title or reference: Legistalation related with monitoring and inspection of penitentiary Institutions in Republic of Kosovo
Translated abstract or summary: Penitentiary institutions are places where are executed penal sanctions, or measures of mandatory treatment, where the perpetrator’s certain rights are limited only to the extent that corresponds to the nature, and content or measure of penal sanction, and only in the way which ensures the respect for human dignity. Therefore, to avoid the excess of competences or misuse of power by government officials during the execution of official duties "in the name of the state or other illegal interests", and that complaints of persons deprived of their liberty in penitentiary institutions are treated according to law and regulations, two procedures - above mentioned entities, monitoring and inspection are necessary, and serve as a barometer for the measure - of rule of law in a democratic state, and the expression of the culture of that nation over a certain situation – of the rights of persons deprived of their liberty. Moreover, current legislation states that the purpose of punishment, among others, is also the rehabilitation, development of proper personality, specialized education, to express social judgment for penal act, raising of morality, and strengthening of the obligation to respect the law, etc. of the perpetrator.
Keywords: Zyrtarët Shtetëror = State Officials
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Human Rights
Date: 2015
Journal or publication title: Opinio Juris
Number: 1
Page Range: pp. 97-108
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 Jan 2016 10:33
Last Modified: 18 Jan 2016 10:33
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/573

Actions (login required)

View Item View Item