Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_132_1...

Abstract or summary

Parashtruesi kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë se dy vendimeve me te cilat pretendohet se parashtruesit i janë shkelur te drejtat e garantuara me nenin 24 [Barazia Para Ligjit), me nenin 31 [E Drejta për Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm), me nenin 32 [E Drejta për Mjete Juridike), me nenin 46 [Mbrojtja e Pronës) dhe me nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e te Drejtave) te Kushtetutës se Republikës se Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), dhe me nenin 13 [E drejta për zgjidhje efektive] te Konventës Evropiane për Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore (ne tekstin e mëtejmë: KEDNJ). Përveç; kësaj, parashtruesi kërkon nga Gjykata te vendose Mase te përkohshme, respektivisht te pezullohet çdo procedure gjyqësore, çdo veprim apo çdo vendim i autoriteteve publike ne lidhje me ketë ankese kushtetuese deri ne vendimin përfundimtar te Gjykatës Kushtetuese (ne tekstin e mëtejmë: Gjykata) përkitazi me këtë kërkesë.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit
Translated title or reference: Decision on interim measure in Case No. KI132/15 Applicant Visoki Deçani Monastery
Translated abstract or summary: The Applicant requests the constitutional review of the two above-mentioned decisions which have allegedly violated the Applicant's rights, as guaranteed by Articles 24 [Equality Before the Law], Article 31 [Right to Fair and Impartial Trial], Article 32 [Right to Legal Remedies], Article 46 [Protection of Property], and Article 54 [Judicial Protection of Rights] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution), and Article 13 [Right to Legal Remedies] of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter: the ECHR). In addition, the Applicant requests from the Court to impose an interim measure, namely that any judicial proceedings, actions or decisions of public authorities in relation to this constitutional complaint be suspended until the final decision of the Constitutional Court (hereinafter: the Court) on thisReferral.
Keywords: Procesi Gjyqësor = Due Process, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Date: 3 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_132_1...
Date Deposited: 20 Jan 2016 13:52
Last Modified: 15 Feb 2016 12:55
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/597

Actions (login required)

View Item View Item