Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI86-15_SHQ....

Abstract or summary

Objekt i çështjes është kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë se vendimit te kontestuar, me te cilin, pretendohet te jete shkelur neni 31 [E Drejta për Gjykim te Drejte dhe të Paanshëm] i Kushtetutës se Republikës së Kosovës dhe neni 6 [E drejta për një proces te rregullt] i Konventës Evropiane për Mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore (ne tekstin e mëtejmë: KEDNJ).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI86/15, Applicant Armond Morina
Translated abstract or summary: The subject matter is the request for constitutional review of the challenged decision, which, allegedly, violated Article 31 [Right to Fair and Impartial Trial] of the Constitution and Article 6 [Right to a fair trial] of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms (hereinafter: ECHR).
Keywords: Gjykim i Drejtë = Fair Trial, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Commercial Law
Commercial Law > LK05_Obligations & Liabilities
Commercial Law > LK09_Foreign Investments
Date: 19 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI86-15_SHQ....
Date Deposited: 04 Feb 2016 09:40
Last Modified: 15 Feb 2016 13:01
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/608

Actions (login required)

View Item View Item