Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15, Parashtrues Presidentja e Republikës së Kosovës

Gjykata Kushtetuese (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15, Parashtrues Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_1...

Abstract or summary

Parashtresa përmban kërkesën për vlerësimin e përputhshmërisë se parirneve qe përmban dokumenti i titulluar "Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumice serbe ne Kosove - Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore" (ne tekstin e mëtejme: Parimet) me frymën e Kushtetutës, me nenin 3 [Barazia para Ligjit], paragrafi 1, me Kapitullin II [Te Drejtat dhe Liritë Themelore] dhe me Kapitullin III [Te Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve te tyre] te Kushtetutës se Republikës se Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Gjykata Kushtetuese
Title or reference: Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15, Parashtrues Presidentja e Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Judgment In Case No. K0130/15 Applicant The President of the Republic of Kosovo
Translated abstract or summary: The Referral contains a request for the assessment of the compatibility of the principles contained in the document entitled "Association/Community ofSerb municipalities in Kosovo - general pn.·nciples/main elements" (hereinafter: the "Principles") with the spirit of the Constitution, Article 3 [Equality Before the Law], Paragraph 1, Chapter II [Fundamental Rights and Freedoms] and Chapter III [Rights of Communities and Their Members] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the "Constitution").
Keywords: Barazia = Equality, Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA01_Constitution & Politics
Date: 23 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_1...
Date Deposited: 04 Feb 2016 14:48
Last Modified: 15 Feb 2016 12:40
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/614

Actions (login required)

View Item View Item