Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat Themelore të Njeriut - diskriminimi me theks të veçantë ne diskriminimin ndaj gruas-

Hasani-Ruhani, Fatime and Berisha, Qefsere (2015) Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat Themelore të Njeriut - diskriminimi me theks të veçantë ne diskriminimin ndaj gruas-. Justicia, V (5). pp. 69-76.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Hasani_Berisha.pdf

Download (390kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Hasani_Berisha.pdf

Download (564kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Hasani_Berisha.pdf

Download (487kB) | Preview

Abstract or summary

Përmes këtij punimi është synuar që të paraqesim diskrimimin, llojet e diskriminimeve e posaçërisht diskriminimin ndaj gruas. Përkundër faktit se jetojmë në shekullin XXI, përkundër asaj që shoqëria njerëzore ka bërë progres të madh dhe ka përparuar jashtëzakonisht (dhe po ec me hapa të mëdhenj përpara), për fat të keq nuk mund të themi se diskriminimi në këto kohëra moderne i përket së kaluarës. Fatkeqësisht, diskriminimi e sidomos diskriminimi ndaj gruas (femrës) është i pranishëm, diku më pak e diku më shumë, diku në disa forma e aspekte tjera jetësore varësisht nga rajoni apo vendi ku ato jetojnë apo veprojnë. Përmes një rasti konkret jemi munduar që të prekim këtë temë në thelbin e sajë, të pasqyrojmë vuajtjet e personit të gjinisë femërore e cila të gjitha këto vuajtje, gjithë këtë diskriminim e ka përjetuar për të vetmin fakt që ishte femër. Po ashtu, kemi prekur edhe disa aspekte vendore të diskriminimit, bazën ligjore, ku në këtë drejtim ka pozitivitet dhe lëvizje për të mirë. Diskriminimi është temë aktuale çdo herë, në çdo shoqëri, shtet apo qoftë edhe komunitet. Matësi kryesor i këtij përparimi është edhe pozita dhe roli i gruas në një shoqëri sepse avancimi i saj varet shumë edhe nga roli, edukimi, barazimi i rolit të saj në te. Pra kemi trajtuar këtë çështje në aspektin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Hasani-Ruhani, FatimeUNSPECIFIED
Berisha, QefsereUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Konventa Evropiane për Liritë dhe të Drejtat Themelore të Njeriut - diskriminimi me theks të veçantë ne diskriminimin ndaj gruas-
Translated title or reference: European Convention on Fundamental Human Rights and Freedoms - discrimination with special emphasis on discrimination against women
Translated abstract or summary: This paper intends to present the discrimination, types of discrimination and in particular the discrimination against women. Despite the fact that we live in the XXI century and the fact that human society has made great progress and has advanced immensely (walking in great steps ahead), unfortunately we cannot say that discrimination in these modern times it’s a past thing. Unfortunately, discrimination, especially discrimination against women (female) is present, in some places more and others less, somewhere in some forms and other vital aspects depending on the region or country where they live or operate. Through a particular case, we tried to touch the subject in its essence, to reflect the sufferings of a female gender person, who has experienced all of the sufferings and discrimination for the only fact of being a female. In addition, we have touched upon local aspects of discrimination, the legal basis, in which there is positivism and good movements. Discrimination is the current theme at any given time, in every society, state, or even community. The main criterion of this progress is the position and the role of women in a society as its advancement is largely dependent on her role, education, and the reconciliation of her role in it. Thus, we analyzed this issue in terms of the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights.
Keywords: Diskriminimi = Discrimination, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale = Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut = European Court of Human Rights (ECtHR)
Subjects: International Law
Human Rights
Human Rights > LH4_Discrimination
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 69-76
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 12 Jun 2015 11:16
Last Modified: 07 Sep 2015 08:59
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/149

Actions (login required)

View Item View Item