Të qenit i barabartë para ligjit dhe garancitë që ofron gjyqësori

Gashi, Ramadan (2015) Të qenit i barabartë para ligjit dhe garancitë që ofron gjyqësori. Opinio Juris (1). pp. 127-160.

[img]
Preview
PDF
Të qenit i barabartë para ligjit_Shqip.pdf

Download (339kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Të qenit i barabartë para ligjit_Srb.pdf

Download (602kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Të qenit i barabartë para ligjit_Ang.pdf

Download (357kB) | Preview

Abstract or summary

Barazia e individëve para ligjit dhe garancia e realizimit të të drejtave dhe të lirive të garantuara me akte të brendshme juridike të shtetit si dhe me standarde ndërkombëtare, përbën vlerën më të lartë demokratike të një vendi. Trajtimi i barabartë dhe procedimet e barabarta, jo vetëm që janë të ndryshme në vetvete, por pasqyrojnë metoda që shprehin divergjenca të thella të cilat janë të ndërlidhura thellësisht me zbatimin e ligjit në praktikë nga institucionet përkatëse. Në këtë drejtim, domosdoshmëria e mirëfunksionimit të institucioneve, veçanërisht gjyqësorit, përbën shtyllën kryesore të shtetit ligjor, që funksionon në formë dhe mënyrë të atillë duke pasur për objektiv mbrojtjen e barabartë të të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe përcaktimin e përgjegjësisë të të gjithëve dhe të secilit. Në kuadër të këtij punimi, do të bëjë përpjekje që sadopak t’i lëvroj çështjet më të ndjeshme të sistemit gjyqësor, duke analizuar çështjet më problematike me qëllim që t’i jap karakteristikat fenomenologjike të problemit.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Gashi, RamadanUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Të qenit i barabartë para ligjit dhe garancitë që ofron gjyqësori
Translated title or reference: Being equal before the law and guaranties provided by judiciary
Translated abstract or summary: Equality of individuals before the law, and guarantee of the realization of the rights and freedoms guaranteed by the internal legal acts of the state and international standards, represents the highest democratic value of a country. Equal treatment and equal proceedings, not only are different in it, but reflect methods that express deep divergences which are closely related to the implementation of the law in practice by the relevant institutions. In this regard, the necessity of functioning of institutions, particularly the judiciary constitutes the main pillar of the rule of law that functions in a form and way by having as objective equal protection of human rights and freedoms, as well as determining the liability of all. In the context of this paper, I will attempt to somehow touch the most sensitive issues of the judicial system, by analysing the most problematic issues, in order to give to problem phenomenological characteristics.
Keywords: Barazia = Equality, Sundimi i Ligjit = Rule of Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Human Rights
EU Law
Date: 2015
Journal or publication title: Opinio Juris
Number: 1
Page Range: pp. 127-160
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 Jan 2016 10:52
Last Modified: 18 Jan 2016 10:52
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/574

Actions (login required)

View Item View Item