Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI28-15_SHQ....

Abstract or summary

Objekt i çështjes është kërkesë për rivlerësimin e kushtetutshmërisë se Aktgjykimit, Rev. nr. 25/2012 te Gjykatës Supreme, te 10 majit 2013, me te cilin pretendohet te jene shkelur te drejtat e parashtruesve te garantuara me nenin 31 [E Drejta për Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm], nenin 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit te Profesionit], nenin 53 [Interpretimi i Dispozitave për te Drejtat e Njeriut] dhe nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e te Drejtave] te Kushtetutës se Republikës se Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës
Translated title or reference: Decision to reject the referral in Case No. KI28/15 Applicant Naser Dragusha and 4 other employees ofthe Kosovo Energy Corporation
Translated abstract or summary: The subject matter is the request for constitutional reassessment of Judgment Rev. no. 25/2012 of the Supreme Court, of 10 May 2013, which, allegedly, violated the Applicants rights guaranteed by Article 31 [Right to Fair and Impartial Trial], Article 49 [Right to Work and Exercise Profession], Article 53 [Interpretation of Human Rights Provisions] and Article 54 [Judicial Protection of Rights] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution).
Keywords: Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions, Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA01_Constitution & Politics
Human Rights
Date: 11 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI28-15_SHQ....
Date Deposited: 20 Jan 2016 14:56
Last Modified: 15 Feb 2016 13:03
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/600

Actions (login required)

View Item View Item