Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI47/15 dhe KI48/15, Parashtrues Beqir Koskoviku dhe Mustafë Lutolli

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI47/15 dhe KI48/15, Parashtrues Beqir Koskoviku dhe Mustafë Lutolli. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_47_48...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktgjykimit të kontestuar, për të cilin parashtruesit e kërkesës pretendojnë se i ka shkelur te drejtat e garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta) sipas nenit 46 (Mbrojtja e Pronës).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI47/15 dhe KI48/15, Parashtrues Beqir Koskoviku dhe Mustafë Lutolli
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Cases Nos. KI47/15 and KI48/15 Applicants Beqir Koskoviku and Mustaie Lutolli
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of the challenged Judgment which according to the Applicants' allegations violated the rights guaranteed by the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution) under Article 46 [Protection of Property].
Keywords: Të Drejtat Pronësore = Property Rights
Subjects: Civil Law
Civil Law > LC4_Property Law
Date: 2 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_47_48...
Date Deposited: 05 Feb 2016 07:58
Last Modified: 15 Feb 2016 13:08
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/616

Actions (login required)

View Item View Item