Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI56-15_SHQ....

Abstract or summary

Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme te Republikës se Kosovës, Rev. nr. 367/2014, te 20 shkurtit 2015 (ne tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme) me te cilin u refuzua kërkesëpadia e aprovuar nga gjykata e instancës me te ulet, qe kishte te bënte me vërtetimin e te drejtës se përparësisë se blerjes se një paluajtshmërie.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI56/15 Applicant Qamil Haxhibeqiri
Translated abstract or summary: The Applicant challenges Judgment of the Supreme Court of Kosovo, Rev. no. 367/2014, of 20 February 2015 (hereinafter: the Supreme Court), which rejected the statement of claim approved by the lower instance courts, regarding the confirmation of the right of pre-emption of an immovable property.
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Civil Law
Date: 13 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI56-15_SHQ....
Date Deposited: 21 Jan 2016 14:34
Last Modified: 15 Feb 2016 13:02
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/603

Actions (login required)

View Item View Item