Frutgëzimi

Dërmaku, Fatime (2015) Frutgëzimi. Justicia, V (5). pp. 39-52.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Dermaku.pdf

Download (421kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Dermaku.pdf

Download (321kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Dermaku.pdf

Download (509kB) | Preview

Abstract or summary

Ky punim sqaron institutin e frutgëzimit si një e drejtë sendore, e cila në masë të konsiderueshme kufizon të drejtat e pronarit të objektit të frutgëzimit. Po ashtu do të trajtohet përmbajtja e frutgëzimit, respektivisht të drejtat themelore dhe detyrimet e frytgëzuesit dhe të pronarit të sendit. Në këtë punim do të trajtohet gjithashtu krijimi i frugëzimit, mbrojtja e frugëzimit si dhe shuarja e tij. Vështrim i posaçëm në këtë punim do t’i kushtohet pozitës juridike të subjekteve të lartcekura, kufizimeve lidhur me përdorimin e objektit të frutgëzimit. Të drejtat dhe detyrimet e frutgëzuesit si dhe pronarit të sendit janë rregulluar në mënyrë të detajuar me Ligjin për Pronësinë dhe të Drejtat tjera Sendore të Kosovës, si dhe janë analizuar në rrafshin komparativ, duke i krahasuar ato me sistemet juridike të vendeve të tjera. Ky punim provon se e drejta e pronësisë si një e drejtë absolute, megjithatë i nënshtrohet kufizimeve gjatë ekzistimit të marrëdhënies juridike të frutgëzimit, e të cilat pronari i sendit është i detyruar t’i duroj, ashtu që të lejoj frytgëzuesin që në mënyrë të qetë të ushtroj të drejtën e tij, por që natyrisht edhe ky i fundit në instancë të fundit duhet t’i përmbahet mënyrës së shfrytëzimit të sendit ashtu siç është e përcaktuar me ligj e sidomos duhet të ketë kujdes në ruajtjen e substancës së sendit si dhe destinimit ekonomik të tij. Fjalë kyçe: servitut personal, frutgëzimi, pronari i sendit, frutgëzuesi, gëzimi sendit, frutat, të drejtat dhe detyrimet, e drejtë sendore e kufizuar.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Dërmaku, FatimeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Frutgëzimi
Translated title or reference: Usufruct
Translated abstract or summary: This paper explains the institute of usufruct as a real right, which significantly restricts the rights of the owner of the usufruct object. In addition to this, the content of usufruct will also be discussed, more specifically the fundamental rights and obligations of the usufructuary. Moreover, this paper will also discuss the creation of the usufruct, its protection and ending. A particular overview will be devoted to the legal position of aforementioned entities and the restriction in using the object of usufruct. The rights and obligations of the usufructuary and its owner are regulated in detail by the Law on Property and Other Real Rights in Kosovo, and are analyzed in comparative level, by drawing comparisons with other legal systems of different countries. This paper proves that the absolute nature of the property right is however subject to restrictions while there is a legal relationship or agreement of usufruct, of which the owner of the property is liable to collect, so as to allow the usfructuary to peacefully exercise its right who ultimately is also liable to adhere to the manner of use as determined by the law and in particular, while special care shall be given to preserving the substance of the property and its economic destination. Key words: personal servitude, usufruct, the owner of the asset, usufructuary, using the asset, fruits, rights and obligations, limited real right
Keywords: Të Drejtat Pronësore = Property Rights
Subjects: Civil Law > LC4_Property Law
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 39-52
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 12 Jun 2015 11:18
Last Modified: 07 Sep 2015 08:52
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/152

Actions (login required)

View Item View Item