Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_29_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes është kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë se aktgjykimit te lartpërmendur te Gjykatës Supreme. Parashtruesi i kërkesës konsideron se gjykatat e rregullta me vendimet e tyre, gjate caktimit te dënimit me burgim, kane shkelur nenin 3 dhe 24 [Barazia para Ligjit], neni 21 [Parimet e Përgjithshme], nenin 30 [Te Drejtat e te Akuzuarit], neni 31 [E Drejta per Gjykim te Drejte dhe te Paanshëm] dhe nenin 33 [Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit ne Rastet Penale] te Kushtetutës se Republikës se Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI29/15 Applicant Bardhyl Kameri
Translated abstract or summary: The subject matter is the request for constitutional review of the aforementioned Judgment of the Supreme Court. The Applicant considers that the regular courts in their decisions when imposing an imprisonment sentence on him violated Article 3 and 24 [Equality Before the Law], Article 21 [General Principles], Article 30 [Rights of the Accused] Article 31 [Right to Fair and Impartial Trial] and Article 33 [The Principle of Legality and Proportionality in Criminal Cases] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution).
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 26 October 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_29_15...
Date Deposited: 05 Feb 2016 10:20
Last Modified: 15 Feb 2016 13:11
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/619

Actions (login required)

View Item View Item