Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI38-15_SHQ....

Abstract or summary

Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të kontestuar, për të cilin, parashtruesi i kërkesës pretendon se i ka shkelur të drejtat e garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës (ne tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), sipas nenit 31, pika 1.3 dhe 5 (E Drejta ne Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka
Translated title or reference: Resolution on inadmissibilily in Case No. KI38/15 Applicant Kolë Puka
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of the challenged Judgment which, according to the Applicant, violated his rights guaranteed by the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution), under Article 31 item 1, 3 and 5 (Right to Fair and Impartial Trial).
Keywords: Paanësia = Equity, Gjykim i Drejtë = Fair Trial
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Criminal Law
Criminal Law > CR1_Corruption
Date: 2 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI38-15_SHQ....
Date Deposited: 05 Feb 2016 08:51
Last Modified: 15 Feb 2016 13:10
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/618

Actions (login required)

View Item View Item