Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI44/15, Parashtrues Hava Bajgora, Alban Bajgora dhe Sylejman Bajgora

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI44/15, Parashtrues Hava Bajgora, Alban Bajgora dhe Sylejman Bajgora. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_44_15...

Abstract or summary

Objekt i çështjes së kërkesës është vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimit të kontestuar, i cili pretendohet t'i ketë shkelur te drejtat e parashtruesve të garantuara me nenin 24 [Barazia Para Ligjit]; nenin 32 [E Drejta për Mjete Juridike]; nenin 46 [Mbrojtja e Pronës]; nenin 54 [Mbrojta Gjyqësore e te Drejtave] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (ne tekstin e mëtejme: Kushtetuta).

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI44/15, Parashtrues Hava Bajgora, Alban Bajgora dhe Sylejman Bajgora
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI44/15, Applicant Hava Bajgora, Alban Bajgora and Sylejman Bajgora
Translated abstract or summary: The subject matter isthe constitutional review of the challenged decision, which has allegedly violated the Applicants' rights guaranteed by Article 24 [Equality Before the Law]; Article 32 [Right to Legal Remedies]; Article 46 [Protection of Property]; Article 54 [Judicial Protection of Rights] of the Constitution of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Constitution).
Keywords: Të Drejtat Pronësore = Property Rights
Subjects: Civil Law
Civil Law > LC4_Property Law
Date: 5 November 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_44_15...
Date Deposited: 05 Feb 2016 07:42
Last Modified: 15 Feb 2016 13:06
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/615

Actions (login required)

View Item View Item