Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI_34_15_SHQ...

Abstract or summary

Objekt i çështjes eshte vleresimi i kushtetutshmerise se Aktvendimit te kontestuar te Gjykates se Apelit te Kosoves, Ac. nr. 1066/13, te 24 nentorit 2014·

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility In Case KI34/15 Applicant Avdullah Kurti
Translated abstract or summary: The subject matter is the constitutional review of the challenged Decision Ac. no. 1066/13 of the Court of Appeals of Kosovo of 24 November 2014.
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA05_Social Welfare
Human Rights
Date: 7 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/KI_34_15_SHQ...
Date Deposited: 20 Jan 2016 13:18
Last Modified: 15 Feb 2016 12:53
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/595

Actions (login required)

View Item View Item