Items where Subject is "Criminal Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 99.

Article

Çerkini, Burim (2009) Tentativa si fazë e kryerjes së veprës penale. Justicia, I (1). pp. 27-41.

Hoti, Minir and Hajra, Mentor (2011) Ankesa kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Justicia (3). pp. 61-73.

Kukaj, Nushe (2011) Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. Justicia (3). pp. 83-90.

Xharra, Qazim and Seferi, Sanije (2011) Matja e Dënimit , Zbatimi dhe Qëllimi i Tij . Justicia (3). pp. 91-116.

Beqiri, Ardita and Shumolli, Sylejman and Hoxha, Sebahate (2011) Mbrojtja e detyruar në procedurë penale. Justicia (3). pp. 7-15.

Susuri, Besim (2011) Mosrespektimi i afateve dhe efikasiteti i procedurës penale. Justicia (3). pp. 17-34.

Bogaj Sheremeti, Saranda and Zhitia Ymeri, Franciska (2011) Tortura. Justicia (3). pp. 53-60.

Kurtaj, Valon and Sejrani, Artan (2012) Deklarata e të pandehurit si provë në procedurën penale. Justicia (4). pp. 45-60.

Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës. Justicia (4). pp. 16-28.

Dervodeli, Valbona (2012) Dënimi, qëllimi dhe llojet. Justicia (4). pp. 246-253.

Xhambazi, Minire (2012) Ekzekutimi i burgimit për të mitur. Justicia (4). pp. 240-245.

Hamiti, Armend and Cacaj, Fatmire and Latifaj, Florent and Nikqi, Anita and Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Justicia. Justicia (4). pp. 7-372.

Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir (2015) Masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit. Justicia, V (5). pp. 77-85.

Shala, Afrim (2015) Veprat penale kundër të drejtave të votimit. Opinio Juris. pp. 5-18.

Mustafa, Hajrullah (2015) Ndërmjetësimi në sistemin e drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij. Opinio Juris.

Puka, Avni (2015) Pranimi i përgjegjësisë penale të personave juridikë në sistemin “civil law” – një vështrim i legjislacionit të Kosovës. Opinio Juris (1). pp. 51-77.

Maliqi, Agim (2015) Një komentim i shkurtër i shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë sipas dispozitave të Kodit të Procedurës penale. Opinio Juris (1). pp. 19-50.

Shala, Afrim (2016) Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Opinio Juris (2). pp. 1-8.

Sadiku, Isuf (2016) Sistemi i drejtësisë për të mitur në Republikën e Kosovës. Opinio Juris (2). pp. 9-18.

Zogaj, Uran (2016) Vepra penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare. Opinio Juris (2). pp. 37-57.

Bytyqi, Vilard and Braha-Shala, Florentina (2016) Masat ligjore për parandalimin e korrupsionit në sferën publike: rasi i Kosovës. Opinio Juris (2). pp. 87-99.

Shala, Afrim (2023) Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. Artikull me temë: Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. pp. 1-10.

Book Section

Elezi, Ismet (2010) Historia e së drejtës penale. In: Historia e së drejtës penale. UNSPECIFIED.

Çollaku, Hashim , (2010) Prokurori publik në procedurën penale (aspekti teorik dhe praktik). In: Prokurori publik në procedurën penale (aspekti teorik dhe praktik). UNSPECIFIED.

Murphy, Peter (2012) Murphy për provën. In: Murphy për provën. UNSPECIFIED.

(2013) E drejta e procedurës penale. In: Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep, (eds.) E drejta e procedurës penale. UNSPECIFIED.

Vula, Veton (2013) Kriminaliteti i organizuar. In: Kriminaliteti i organizuar. UNSPECIFIED.

Çollaku, Hashim and Hasani, Fejzullah (2016) Klinika juridike penale (udhëzues). In: Klinika juridike penale (udhëzues). Universiteti i Prizrenit.

Book or Thesis

Salihu, Ismet and Zhitija, Hilmi and Hasani, Fejzullah (2014) Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep and Elshani, Xhevdet (2014) Komentar Kodi i Procedurës Penale. GIZ, Prishtinë.

Bajrami, Arsim and Hasani, Enver and Kuçi, Hajredin and Islami, Iliriana and Gashi, Haxhi and Morina, Iset and Puka, Avni and Hajdari, Azem and Batalli, Mirlinda and Istrefi, Remzije (2019) Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë. Akademia e Drejtësisë e Kosovës, Prishtinë.

Teaching Material

Navarro, Consuleo and Mier, Javier and Kelmendi, Besim (2014) Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës. [Teaching Material]

Hyseni, Bashkim and Shala, Afrim (2015) Doracaku i Gjyqtarëve për Procedurën Penale. [Teaching Material]

Bajrami, Arsim and Shala, Xhavit and Hasani, Fejzullah and Mushkolaj, Gjyljeta and Vokshi, Adem and Sejdiu, Suzana and Bexheti, Meleqe and Batalli, Mirlinda and Pepaj, Islam (2015) Doracak për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Aktivitetet anti-korrupsion të organizatave ndërkombëtare dhe BE-së Instrumentet ndërkombëtare dhe Europiane të anti-korrupsionit dhe mekanizmat e monitorimit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Përkufizimi i korrupsionit Standardet ndërkombëtare dhe ato Europiane për kriminalizimin e korrupsionit. [Teaching Material]

Rupchev, Georgi (2015) Roli i praktikës gjyqësore në zbatimin e Kodit Penal mbi Korrupsionin. [Teaching Material]

Mustafa, Emine and Morina, Sevdije and Idrizi, Nehat and Isufaj, Blerim and Hamiti, Armend and Ujakni, Emrush (2016) Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar. [Teaching Material]

Hasani, Fejzullah and Hyseni, Bashkim and Zogaj, Albert (2017) Doracak i Gjyqtarëve për Shkrimin dhe Arsyetimin Ligjor. [Teaching Material]

Kurmehaj, Agim and Morina, Sevdije and Gashi, Valdet and Shala, Admir and Bojaxhiu, Ikramije and Bina-Rugova, Merita and Blakaj, Elez and Fazliu, Shqipdon and Haziri, Zyhdi and Shala, Afrim and Hyseni, Bahri and Berishaj, Tonka and Kelmendi, Besim and Syla, Shyqyri and Millaku, Reshat and Ismajli, Arben and Gashi, Arian and Durguti, Vaton and Ukshini, Ismet and Pula, Laura and Dërguti, Haxhi and Rexhiq, Biljana (2017) Kodi i Procedurës Penale. [Teaching Material]

Kelmendi, Besim and Ibrahimi, Hamdi (2017) Format e shkresave në procedurë penale. [Teaching Material]

Lushta, Nesrin and Rexhiq, Biljana and Munishi, Kujtim and Ademi, Faton and Krasniqi, Lavdim and Kelemndi, Besim (2017) Legjislacioni dhe shkathtësitë plotësuese. [Teaching Material]

Kurmehaj, Agim and Morina, Sevdije and Gashi, Valdet and Shala, Admir and Bojaxhiu, Ikramije and Bina-Rugova, Merita and Fazliu, Shqipdon and Haziri, Zyhdi and Blakaj, Elez and Shala, Afrim and Hyseni, Bahri and Berishaj, Tonka and Kelmendi, Besim and Syla, Shyqyri and Millaku, Reshat and Ismajli, Arben and Gashi, Arian and Durguti, Vaton and Ukshini, Ismet and Pula, Laura and Dërguti, Haxhi (2018) Kodi i Procedurës Penale. [Teaching Material]

Derya Gasimova, Konul (2018) Udhëzime për Qasjen Gjinore në Gjykimin e Rasteve të Dhunës Gjinore. [Teaching Material]

Kamber, Kresimir and Feris, Will and Harby, Catharina and Erjona, Haxhia and Selmani, Artur and Mujanović, Mujanović and Ismajli, Ganimete and Ivanović, Aleksa and Lazarova, Mirjana and Dragičević Dičić, Radmila (2019) Doracaku për kthimin efektiv të aseteve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare. [Teaching Material]

Skinnider, Eileen and Ariana Qosaj, Mustafa (2020) Manual Trajnimi për Trajnerë për Prokurorë dhe Gjyqtarë Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. [Teaching Material]

Skinnider, Eileen and Qosaj-Mustafa, Ariana (2020) Material Burimor për prokurorët dhe gjyqtarët në luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. [Teaching Material]

Bahtiri, Bedri (2021) Modul trajnimi për prokurorë dhe gjyqtarë -Identifikimi dhe hetimi i rasteve të fëmijëve në punë: Sfidat e sistemit të drejtësisë. [Teaching Material]

Shala, Afrim and Ademi, burim and Mehmeti, Avni (2021) Moduli i trajnimit bazik për bashkëpunëtorë profesional dhe zyrtarë ligjor-(Aspekti penal material dhe procedural). [Teaching Material]

Gashi, Arian and Kelmendi, Besim (2021) Uzurpimi i paligjshëm dhe rikthimi i pronave. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2022) Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë. [Teaching Material]

Munishi, Kujtim (2022) Intervistimi forenzik i fëmijëve. [Teaching Material]

Munishi, Kujtim (2022) Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve. [Teaching Material]

Xhema, Behar (2022) Program i specializuar trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e shpëlarjes së parave. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2022) Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë. [Teaching Material]

Kurtaj, Valon and Xhema, Behar (2022) Program i specializuar trajnimi –luftimi I shpëlarjes së parave. [Teaching Material]

Hamiti, Armend and Çitaku, Gazmend (2023) Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështjet penale mundësitë dhe sfidat. [Teaching Material]

Bojaxhiu, Ikramije and Abdyli, Fadil (2023) Program i Specializuar i Trajnimit Krimi Kibernetikë dhe kriptovalutat Sesioni I. [Teaching Material]

Shala, Afrim (2023) Mbrojtja e mjedisit përmes të drejtës penale. [Teaching Material]

Law or legal document

Assembly of Kosovo (2013) Law on amnesty. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Law on execution of penal sanctions. [Law or legal document]

German International Cooperation (2014) E drejta penale-Ligjet e aplikueshme. [Law or legal document]

Rupchev, Georgi (2015) Përgjegjësia e personave juridik për Veprat e Korrupsionit. [Law or legal document]

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Prokurori nuk është i lidhur me afatin tremujor për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Api.nr.10/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ekzekutimi i dënimit me burg nuk mund të fillojë, nëse ka arritur afati absolut i parashkrimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Pas aprovimit të Kodit të Ri të Procedurës Penale të gjitha procedurat vazhdohen sipas dispozitave të Kodit të Ri të Procedurës Penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Kur është paraqitur kërkesa për vlerësimin e ligjshmërisë së paraburgimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Çështjet e ngritura me padi subsidiare. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Madhor i ri, si kryes i veprës penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra nga neni 305 e KPK, konsumohet vetëm nëse vlera e mallrave që tregtohet pa leje përkatëse është mbi 5.000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Qarkore – lidhur me çështjet e kthyera në rigjykim. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore për zbatimin e dispozitave të KPK-së dhe ligjit për prokurorin e shtetit, sa i përket kompetencës territoriale nga ana e prokurorive dhe gjykatave. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - procedimi i çështjeve kur bien në kompetencë të departamenteve të ndryshme. [Court Decision]

Image

(2014) Reformat e së drejtës penale në rajon - Sfidat, trendet dhe kalimi në sistemin adversal të procedurës penale. [Image]

Newsletter

Supreme Court of Kosovo (2004) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore 2004-2005. [Newsletter]

Supreme Court of Kosovo (2015) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore, BGJKS. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

Report

UNSPECIFIED (2019) Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit. [Report]

This list was generated on Tue Apr 23 23:35:06 2024 CEST.