Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 120.

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me çështjet përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Debitori në lëndët përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me pagesën e taksës gjyqësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Afati për ankesë kundër aktvendimit të organit shpronësues. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - procedimi i çështjeve kur bien në kompetencë të departamenteve të ndryshme. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15 Parashtrues Presidentja e Republikes se Kosoves. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Mendim mospajtues i gjyqtarit Bekim Sejdiu ne rastin K0130/15. [Court Decision]

Gjykata Kushtetuese (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15, Parashtrues Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI64/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzimin e kërkesës ne Rastin nr. KI94/15 Parashtrues Lulzim Ramaj dhe Shahe Ramaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI83/15 Parashtrues Shefqet Mehmetukaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI177/14 Parashtrues Miodrag Jankovic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI58/ 15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI71/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Rasti nr. Ko130/15 kërkesa e Presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqesisë së saj, zonjës Atifete Jahjaga “kërkesë për interpretimin e përputhshmërisë së parimeve të përgjithshme/elementeve kryesore të asociacionit/bashkësisë së komunave me shumicë serbe me frymën e kushtetutës, nenin 3 (1), kapitullin ii si dhe kapitullin iii të kushtetutës së republikës së Kosovës” parashtresë amicus curiae për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri Rastin nr. KI78/15 Parashtrues Fatime Tosuni. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI44/15, Parashtrues Hava Bajgora, Alban Bajgora dhe Sylejman Bajgora. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI47/15 dhe KI48/15, Parashtrues Beqir Koskoviku dhe Mustafë Lutolli. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2015) Case of Adžić v. Croatia (Application no. 22643/14), 12. March 2015. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2015) Case of Karaahmed v. Bulgaria (Application no. 30587/13), 24. February 2015. [Court Decision]

International Court of Justice (2015) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia). [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) RK746/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) VTK745/15. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore për zbatimin e dispozitave të KPK-së dhe ligjit për prokurorin e shtetit, sa i përket kompetencës territoriale nga ana e prokurorive dhe gjykatave. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Qarkore – lidhur me çështjet e kthyera në rigjykim. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Matúz v. Hungary (Application no. 73571/10), 21. October 2014. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – kompetenca për të vendosur lidhur me prapsim, ankesë, parregullsi në procedurën përmbaruese... [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of S.A.S. v. France (Application no. 43835/11), 1. July 2014. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Marguš v. Croatia (Application no. 4455/10), 27. May 2014. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94). [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra nga neni 305 e KPK, konsumohet vetëm nëse vlera e mallrave që tregtohet pa leje përkatëse është mbi 5.000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Nuk mund të jetë gjyqtar i vetëm, anëtar/kryetar i trupit gjykues, në gjykatën e shkallës së par, gjyqtari që ka caktuar/vazhduar paraburgimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra penale nga neni 318.par.1. të KPK, konsumohet vetëm po që se shuma e detyrimeve doganore, me të cilat kryesi i është shmangur ta paguajë, kalon shumën prej 5000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për kontrollimin e njësorit elektrik, marrjen e tij, dërgimin në kontrollim dhe kalibrim, nuk është i nevojshëm urdhri i gjykatës. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Vučković and others v. Serbia (Application no. 17153/11), 25. March 2014. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim juridik – E drejta në ankesë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Çështjet e ngritura me padi subsidiare. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Madhor i ri, si kryes i veprës penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Plotësim i qarkores (18.10.2013) për zbatimin e Ligjit për Amnistinë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Kur është paraqitur kërkesa për vlerësimin e ligjshmërisë së paraburgimit. [Court Decision]

Basic Court of Pristina (2013) P766/12. [Court Decision]

Basic Court of Pristina (2013) P.No.:279/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Lidhur me interpretimin dhe implementimin e dispozitës së nenit 13,par.1 nënpar.1 të Ligjit për Gjykatat. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik nr. 43/2013 i datës 7 janar 2013 lidhur me çështjen e gjykimeve në rrjedhë e sipër dhe të rigjykimeve. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Pas aprovimit të Kodit të Ri të Procedurës Penale të gjitha procedurat vazhdohen sipas dispozitave të Kodit të Ri të Procedurës Penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Adresimi i lëndëve lidhur me shpronësimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik i datës 23.01.2011 lidhur me rrezikun për pasurinë e një rëndësie thelbësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ekzekutimi i dënimit me burg nuk mund të fillojë, nëse ka arritur afati absolut i parashkrimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.35/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Rev.nr.12/2010. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.483/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.284/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.32/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.348/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ae.nr.113/2009. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Api.nr.10/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vendimi i Këshillit të Pavarur mbikëqyrës të Kosovës, që ka të bëjë me kthimin e punëtorit në vendin e punës, nuk paraqet titull përmbarues për gjykatën. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vepra penale e fyerjes nga neni 187 dhe vepra penale e shpifjes nga neni 188 janë dekriminalizuar nga momenti i hyrjes në fuqi të Ligjit Civil Kundër Fyerjes dhe Shpifjes. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Prokurori nuk është i lidhur me afatin tremujor për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) A-A.nr.72/2012. [Court Decision]

International Court of Justice (2011) Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece). [Court Decision]

European Court of Human Rights (2011) Case of M.S.S. v. Belgium and Greece (Application no. 30696/09), 21. January 2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2011) Ap.nr.392/2011. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2010) Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05). [Court Decision]

European Court of Human Rights (2010) Case of Gäfgen v. Germany (Application no. 22978/05), 1. June 2010. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2010) Case of Kononov v. Latvia (Application no. 36376/04), 17. May 2010. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2009) Case of Herri Batasuna and Batasuna v. Spain (Application no. 25803/04), 30. June 2009. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2009) Case of Bitiyeva and others v. Russia (Application no. 36156/04), 23. April 2009. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2009) Case of A. and others v. The United Kingdom (Application no. 3455/05), 19. February 2009. [Court Decision]

European Court of Justice (2008) Case C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE). [Court Decision]

European Court of Human Rights (2007) Behrami v. France, 46 I.L.M. 746, 747 (2007). [Court Decision]

European Court of Human Rights (2006) Case of Markovic and others v. Italy (Application no. 1398/03), 14. December 2006. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2005) Case of Leyla Şahin v. Turkey (Application no. 44774/98), 10. November 2005. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2003) Case of Appleby and others v. The United Kingdom (Application no. 44306/98), 6. May 2003. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2003) Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and others v. Turkey (Application no. 41340/98), 13. February 2003. [Court Decision]

European Court of Human Rights (1996) Case of Loizidou v. Turkey (Application no. 15318/89), 18. December 1996. [Court Decision]

European Court of Justice (1996) Case C-333/94 P Tetra Pak II. [Court Decision]

European Court of Justice (1978) Case 27/76 UBC (United Brands Company, Chiquita). [Court Decision]

European Court of Human Rights (1961) Case of Lawless v. Ireland (no. 3) (Application no. 332/57), 1. July 1961. [Court Decision]

International Court of Justice (1949) Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania). [Court Decision]

This list was generated on Mon Apr 15 01:40:07 2024 CEST.