Case of S.A.S. v. France (Application no. 43835/11), 1. July 2014.

European Court of Human Rights (2014) Case of S.A.S. v. France (Application no. 43835/11), 1. July 2014. [Court Decision]

[img]
Preview
PDF
CASE OF S.A.S. v. FRANCE.pdf

Download (633kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
CASE OF S.A.S. v. FRANCE Albanian Translation by the COE Human Rights Trust Fund.pdf

Download (498kB) | Preview
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...

Abstract or summary

S.A.S. v. France was a case brought for the European Court of Human Rights which ruled that the French ban on face covering did not violate European Convention on Human Rights's (ECHR) provisions on right to privacy or freedom of religion, nor other invoked provisions. Two of the seventeen judges dissented.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: European Court of Human Rights
Title or reference: Case of S.A.S. v. France (Application no. 43835/11), 1. July 2014.
Translated title or reference: Slucaj S.A.S. protiv Francuske
Translated abstract or summary: S.A.S. v. Francës ishte një rast i sjelle në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila vendosi se ndalimi francez i mbulimit te fytyrës nuk e ka shkelur dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (ECHR) mbi të drejtën në jetën private apo lirine e fesë, as dispozitat te tjera. Dy nga shtatëmbëdhjetë gjyqtarë nuk u pajtuan.
Keywords: Liria në Religjion = Freedom of Religion, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale = Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)
Subjects: Human Rights > LH2_Freedom of Religion
Date: 1 July 2014
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...
Date Deposited: 08 Jul 2015 10:06
Last Modified: 08 Aug 2015 13:57
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/193

Actions (login required)

View Item View Item