Browse by Corporate Author

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Divisions | No Grouping
Number of items: 50.

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me çështjet përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Debitori në lëndët përmbarimore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - lidhur me pagesën e taksës gjyqësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Afati për ankesë kundër aktvendimit të organit shpronësues. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - procedimi i çështjeve kur bien në kompetencë të departamenteve të ndryshme. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Mendim juridik. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore për zbatimin e dispozitave të KPK-së dhe ligjit për prokurorin e shtetit, sa i përket kompetencës territoriale nga ana e prokurorive dhe gjykatave. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore lidhur me masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Qarkore – lidhur me çështjet e kthyera në rigjykim. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – kompetenca për të vendosur lidhur me prapsim, ankesë, parregullsi në procedurën përmbaruese... [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra nga neni 305 e KPK, konsumohet vetëm nëse vlera e mallrave që tregtohet pa leje përkatëse është mbi 5.000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Nuk mund të jetë gjyqtar i vetëm, anëtar/kryetar i trupit gjykues, në gjykatën e shkallës së par, gjyqtari që ka caktuar/vazhduar paraburgimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra penale nga neni 318.par.1. të KPK, konsumohet vetëm po që se shuma e detyrimeve doganore, me të cilat kryesi i është shmangur ta paguajë, kalon shumën prej 5000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim juridik – E drejta në ankesë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Madhor i ri, si kryes i veprës penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Plotësim i qarkores (18.10.2013) për zbatimin e Ligjit për Amnistinë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Kur është paraqitur kërkesa për vlerësimin e ligjshmërisë së paraburgimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Lidhur me interpretimin dhe implementimin e dispozitës së nenit 13,par.1 nënpar.1 të Ligjit për Gjykatat. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Nëse i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik nr. 43/2013 i datës 7 janar 2013 lidhur me çështjen e gjykimeve në rrjedhë e sipër dhe të rigjykimeve. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Pas aprovimit të Kodit të Ri të Procedurës Penale të gjitha procedurat vazhdohen sipas dispozitave të Kodit të Ri të Procedurës Penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2013) Mendim Juridik – Adresimi i lëndëve lidhur me shpronësimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik i datës 23.01.2011 lidhur me rrezikun për pasurinë e një rëndësie thelbësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ekzekutimi i dënimit me burg nuk mund të fillojë, nëse ka arritur afati absolut i parashkrimit. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.35/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Rev.nr.12/2010. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.483/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.284/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.32/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.348/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ae.nr.113/2009. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Api.nr.10/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vendimi i Këshillit të Pavarur mbikëqyrës të Kosovës, që ka të bëjë me kthimin e punëtorit në vendin e punës, nuk paraqet titull përmbarues për gjykatën. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vepra penale e fyerjes nga neni 187 dhe vepra penale e shpifjes nga neni 188 janë dekriminalizuar nga momenti i hyrjes në fuqi të Ligjit Civil Kundër Fyerjes dhe Shpifjes. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Prokurori nuk është i lidhur me afatin tremujor për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. [Court Decision]

Newsletter

Supreme Court of Kosovo (2015) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore, BGJKS. [Newsletter]

Supreme Court of Kosovo (2004) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore 2004-2005. [Newsletter]

This list was generated on Wed Jan 19 12:38:23 2022 CET.