Praktika e Gjykatës së Apelit e Fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim

Llulluni, Gëzim and Hyseni, Ramë and Zogaj, Albert and Pasuli, Kujtim and Lazic, Nenad and Avdiu, Gani and Kelmendi, Isa and Ademaj, Qerim and Haxhaj, Rafet and Shala, Hasan and Rexhepi, Fejzullah and Shala, Isa and Tutuli, Mahir and Kuqi, Ramiz and Namani, Ragip (2019) Praktika e Gjykatës së Apelit e Fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Doracaku-Praktika e Gjykatës së Apelit për lëndët që kthehen në rigjykim- shqip korigjuar.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Doracaku-Praktika e Gjykatës së Apelit për lëndët që kthehen në rigjykim-serbisht korigjuar.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Ky material përmban rekomandimet për çështjet e identifikuara nga procedurat kontestimore lidhur me institutin e parashkrimit, pengimin e posedimit dhe kontestet e punës, lidhur me pronësinë (fitimi me mbajtje), servitutet, shpronësimin, rastet e dhunës në familje, çështjet familjare dhe ato trashëgimore, si dhe rekomandimet për çështjet e identifikuara nga kontratat, kompensimin e dëmit, çështjet përmbarimore, dhe për çështjet lidhur me konfliktin administrativ. Duke vlerësuar se praktika e Gjykatës së Apelit do ta shmangë trendin e lëndëve që kthehen në rigjykim dhe do ta rrisë cilësinë e punës në gjykata, Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim dhe me mbështetje të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim – UNDP në Kosovë - Projekti “Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe reforma e sundimit të ligjit” dhe Ministrisë së Punëve të jashtme të Norvegjisë e kanë mundësuar hartimin e këtij udhëzuesi, i cili do të jetë në dispozicion të gjyqtarëve që punojnë në këto çështje, dhe profesionistëve tjerë të sistemit gjyqësor në Kosovë.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Llulluni, Gëzimgzim.llulluni@rks-gov.net
Hyseni, Ramërame.hyseni@rks-gov.net
Zogaj, Albertalbert.zogaj@rks-gov.net
Pasuli, Kujtimkutim.pasuli@rks-gov.net
Lazic, Nenadnenad.lazic@rks-gov.net
Avdiu, Ganigani.avdiu@rks-gov.net
Kelmendi, Isaisa.kelmendi@rks-gov.net
Ademaj, Qerimqerim.ademaj@gjyqesori-rks.org
Haxhaj, RafetRafet Haxhaj <Rafet.Haxhaj@gjyqesori-rks.org>
Shala, Hasanhasan-shala@live.com
Rexhepi, FejzullahFejzullah Rexhepi <Fejzullah.Rexhepi@rks-gov.net>
Shala, IsaIsa Shala <Isa.Shala@rks-gov.net>
Tutuli, MahirMahir Tutuli <Mahir.Tutuli@gjyqesori-rks.org>
Kuqi, Ramizramiz.kuqi@rks-gov.net
Namani, Ragipragip.namani@rks-gov.net
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Praktika e Gjykatës së Apelit e Fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim
Translated title or reference: Court of Appeal Practice Focused on Cases Reversed
Translated abstract or summary: Ovaj materijal sadrži preporuke oko identifikovanih pitanja iz parničnog postupka, a u vezi sa institutom zastarelosti, smetanjem državine i sporovima iz radnog odnosa, u sprezi sa vlasništvom (sticanje održajem), pravom službenosti, eksproprijacijom, predmetima nasilja u porodici, porodičnim i ostavinskim predmetima; kao i preporuke oko pitanja identifikovanih u predmetima ugovora, naknade štete, izvršnog postupka i pitanjima u vezi sa upravnim sporom. Smatrajući da će praksa Apelacionog suda izbeći trend predmeta vraćenih na ponovno suđenje i da će podići kvalitet rada u sudovima, Akademija pravde je u saradnji i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP na Kosovu - Projekat „Poboljšanje pristupa pravosuđu i reforma vladavine prava” i ministarstvo spoljnih poslova Norveške omogućili su izradu ovog priručnika, koji će biti na raspolaganju sudijama koji se bave ovim pitanjima i ostalim praktičarima u pravosudnom sistemu na Kosovu.
Keywords: Praktika = Practice, E Drejta Civile = Civil Law, E drejta Administrative = Administrative Law, E Drejta Ekonomike = Economic Law, Procedura Civile = Civil Procedure, Shkrimi Ligjor = Legal Writing
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Commercial Law
Civil Law
Date: 2 July 2019
Publisher: Akademia e Drejtësisë dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Bashkëpunim (UNDP) përmes projektit “Përmirësimi i qasjes në drejtësi dhe reforma e sundimit të ligjit”.
Date Deposited: 22 Oct 2019 07:56
Last Modified: 22 Oct 2019 07:56
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/789

Actions (login required)

View Item View Item