Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 2

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla and Blakaj, Sefadin (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 2. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Komentari II UNDP_shq.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Komentari II UNDP_srb.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Ky Komentar ka një rëndësi të madhe sepse është Komentari i parë i cili bën interpretimin dhe komentimin e Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, ligj ky i cili është në fazat e para të zbatimit në praktikë. Komentari është hartuar nga ekspertë të shquar të fushës me përkushtimin më të lartë. Paraqet një konkretizim dhe interpretim të dispozitave të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve. Më konkretisht Komentari përmban interpretim të detajshëm të secilit nen, në mënyrë illustrative dhe praktike, duke përfshirë detaje lidhur me përmbajtjen dhe kuptimin e nenit në fjalë, qëllimin, objektivat, objektin e rregullimit, palët që afektohen nga ai nen, format e ndryshme të interpretimit e aplikimit dhe detaje tjera relevante.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Dauti, NerxhivaneUNSPECIFIED
Berisha, RuzhdiUNSPECIFIED
Vokshi, AdemUNSPECIFIED
Aliu, AbdullaUNSPECIFIED
Blakaj, SefadinUNSPECIFIED
Corporate Authors: Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë
Title or reference: Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 2
Translated title or reference: Commentary-Law on Obligations, Book 2
Translated abstract or summary: Ovaj Komentar ima veliku važnost zato što je prvi komentar koji tumači i komentira Zakon o Obligacionim Odnosima, zakon koji je u početnoj fazi primenjivanja u praksi. Komentar je sastavljen od uglednih stručnjaka iz ove oblasti uz visoku posvečenost. On predstavlja konkretizaciju i interpretaciju odredaba Zakona o Obligacionim Odnosima. Konkretnije, komentar sadrži detaljnu interpretaciju svakog člana, na ilustrativan i praktičan način, uključujući detalje u vezi sadržine i smisla određenog člana, nameru, svrhu, predmet sređivanja, stranke koje su pogođene tim članom, različite oblike interpretacije i primene, i druge relevantne detalje.
Keywords: E Drejta Ekonomike = Economic Law, E Drejta Kontraktore = Contract Law, Kambialet = Bills of Exchange
Subjects: Commercial Law
Date: 2013
Number: 2
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë
Date Deposited: 16 Mar 2018 12:23
Last Modified: 16 Mar 2018 12:23
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/764

Actions (login required)

View Item View Item