Pёrmbledhje e marrёveshjeve dhe instrumenteve ligjore ndёrkombёtare

Qerimi, Qerim and Istrefi, Remzije (2016) Pёrmbledhje e marrёveshjeve dhe instrumenteve ligjore ndёrkombёtare. Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
160813_Konventat finale_final version_shqip.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
160813_Konventat finale_final version_srb.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Qëllimi i këtij sfondi gjegjës, përbëhet nga rrethana e mungesës së një përmbledhjeje të shtypur në formë libri që në mënyrë sistematike organizon tekstet e të gjitha marrëveshjeve dhe instrumenteve të tjera ndërkombëtare që përfshihen në nenin 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe përtej saj. Ndonëse një numër prej tyre janë të përkthyera në gjuhën shqipe, ato janë të shpërndara në botime të ndryshme. Më tej,gjykatësit që janë të ngarkuar me detyrën e aplikimit dhe interpretimit të së drejtës – në rrethanën konkrete, edhe të marrëveshjeve dhe instrumenteve të tjera ndërkombëtare që paraqesin pjesë të së drejtës së brendshme dhe për pasojë mund të përdoren para gjykatave njëjtë siç përdoren ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës - mund të përfitojnë në veprimtaritë e tyre të përditshme nga pasja qasje në tekstet në gjuhën shqipe të këtyre instrumenteve ligjore ndërkombëtare.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Qerimi, QerimUNSPECIFIED
Istrefi, RemzijeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Pёrmbledhje e marrёveshjeve dhe instrumenteve ligjore ndёrkombёtare
Translated title or reference: Summary of International Agreements and International Instruments
Translated abstract or summary: Svrhu ovog Istorijata opravdava nedostatak štampane zbirke u obliku knjige, koja na sistematski način organizuje tekstove svih međunarodnih sporazuma i drugih instrumenata koji su obuhvaćeni članom 22. Republike Kosovo i šire. Iako je određeni broj sporazuma i instrumenata preveden na albanski jezik, oni su raštrkani u različitim publikacijama. Štaviše, sudije kojima je poveren zadatak primene i tumačenja prava – a u konkretnoj okolnosti i sporazuma i drugih međunarodnih instrumenata koji predstavljaju deo unutrašnjeg prava i sledstveno se mogu koristiti pred sudovima na isti način kako se koriste i zakoni usvojeni u Skupštini Kosova – mogu imati koristi u njihovim svakodnevnim aktivnostima uvidom u tekstove ovih međunarodnih pravnih instrumenata na albanskom jeziku.
Keywords: Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale = Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), Konventa mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave = Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG), Konventa e Brukselit = Brussels Convention, Bahshkëpunimi Ndërkombëtar = International Cooperation, E Drejta Ndërkombëtare Tregtare = International Trade Law, E Drejta Ndërkombëtare = International Law
Subjects: Human Rights
Date: 2016
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Date Deposited: 05 Jul 2017 09:49
Last Modified: 05 Jul 2017 12:00
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/747

Actions (login required)

View Item View Item