Komentar-Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Hasani, Enver and Ivan, Čukalović (2013) Komentar-Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Komentari_Kushtetuta_11_Shqip.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Komentari_Kushtetuta-serbisht.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Duke pasur parasysh faktin se deri më sot procesi i zbatimit të Kushtetutës së Kosovës është përballur me pengesa, në veçanti për shkak të mungesës së interpretimit uniform të dispozitave të saj, është konsideruar si e nevojshme të sigurohet një interpretim nga ekspertët në mënyrë që të arrihet deri te kuptimi i drejtë dhe i saktë i saj. Komentari jep shpjegime dhe sqarime të neneve të Kushtetutës dhe udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të saj, bazuar në teorinë dhe praktikën vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lënë anash edhe arritjet juridike në këtë drejtim. Prandaj, ky komentar do t’i ndihmojë profesionistëve juridik në institucionet e Kosovës, duke filluar nga Ministritë, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetet Juridike, si dhe bashkëpunëtorët profesional për të kuptuar dhe zbatuar drejt Kushtetutën gjatë kryerjes së detyrave të tyre.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Hasani, EnverUNSPECIFIED
Ivan, ČukalovićUNSPECIFIED
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: Komentar-Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Commentary Constitution of the Republic of Kosovo
Translated abstract or summary: Polazeći od činjenice da je do sada proces sprovođenja Ustava Kosova suočen raznim problemima, posebno zbog nedostatka jedinstvenog tumačenja njegovih odredbi, ocenjeno je potrebnim da se obezbedi tumačenje od strane eksperata kako bi se obezbedilo njegovo pravilno i tačno shvatanje. U Komentaru se daju objašnjenja i pojašnjena članova Ustava i uputstva za njegovu pravilnu i adekvatnu primenu, na osnovu unutrašnje i međunarodne prakse, ne ostavljajući po strani ni pravna dostignuća u ovom pravcu. Prema tome, ovaj Komentar biće od pomoći svim pravnim stručnjacima u pravnim institucijama Kosova počev od ministarstava, sudova, tužilaštava, pravnih fakulteta sve do stručnih saradnika radi pravilnog shvatanja i primene Ustava prilikom obavljanja svojih zadataka.
Keywords: E Drejta Kushtetuese = Constitutional Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Date: December 2013
Number: 1
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 07 Aug 2015 12:31
Last Modified: 12 Aug 2015 11:13
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/487

Actions (login required)

View Item View Item