Doracak Udhëzues për Prokurorët

UNSPECIFIED (2010) Doracak Udhëzues për Prokurorët. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
2010_Alb_Doracak udhëzues për prokurorët. Prokuroria publike në procedurë penale.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Prokurorët, në një sistem demokratik ligjor ku mbizotëron sundimi i ligjit, kërkohen që në mënyrë të shpejtë t’i zbatojnë kërkesat publike për ndjekjen e atyre që bien në kundërshtim me ligjin, kështu që në këtë mënyrë të garantojnë siguri ligjore. Në mënyrë që të arrihet ky qëllim, ligjdhënësi ka paraparë një numër të masave në kodin e procedurës penale. Suksesi i punës së prokurorit publik kryekëput varet nga ajo se sa ai/ajo është në gjendja ta zbatoj ligjin në mënyrë të drejtë dhe efektive (për hir të thjeshtësimit më tej do t’i referohemi vetëm në gjini mashkullore). Prandaj, qëllimi i këtij doracaku udhëzues është që t‘i ndihmoj prokurorët e rinj që të njoftohen me praktikën procedurale dhe përfitojnë aftësitë e nevojshme të funksionit përkatës.

Item Type: Teaching Material
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Doracak Udhëzues për Prokurorët
Translated title or reference: Guiding manual for prosecutores
Translated abstract or summary: Prosecutors, in a democratic legal system where the rule of law prevails, are required rapidly to implement public demands to prosecute those who contravene the law, so in this way to ensure legal certainty. In order to achieve this goal, the legislator has foreseen a number of measures in the criminal procedure code. The success of the work of the public prosecutor entirely depends on how he / she is in the state to enforce the law in a fair and effective (for the sake of further simplification will refer only to a male). Therefore, the purpose of this manual is to help guide new prosecutors to be familiar with the procedural practice and gain the necessary skills of the relevant function.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Date: 2010
Publisher: Unioni Evropian
Date Deposited: 29 Jul 2015 23:31
Last Modified: 11 Jan 2019 08:25
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/449

Actions (login required)

View Item View Item