Doracak për trajnimin e fazës së tretë të programit për trajnim fillestar

Zwiebler, Thomas and Charlotte, Schulze and Fischer, Jurgen (2014) Doracak për trajnimin e fazës së tretë të programit për trajnim fillestar. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
2014_04_Shq_Doracak per Trajnimin e Fazes se Trete te Programit per Trajnim Fillestar.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract or summary

Qëllimi i këtij doracaku është që të përshkruajë rolin dhe përgjegjësitë e mentorëve dhe kandidatëve gjatë programit të praktikës të fazës së III-të PTF-së (fazës së mentorimit). Doracaku gjithashtu përshkruan disa nga kompetencat ligjore që pjesëmarrësit në programin e praktikës duhet t'i përfitojnë gjatë përvojës së praktikës. Mentorëve u janë dhënë edhe ide rreth asaj se si t'i ekspozojnë kandidatët ndaj një game të gjerë të temave që do t'i përgatiste ata të marrin detyrat e tyre zyrtare, pas emërimit si gjyqtarë dhe prokurorë. Fokusi i doracakut dhe programit të praktikës është që të theksojë rëndësinë e ofrimit të përvojës reale praktike për kandidatët në zhvillimin e aftësive të tyre duke filluar nga ato profesionale, shkrimi ligjor, të menduarit kritik, etika dhe shumë të tjera.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Zwiebler, ThomasUNSPECIFIED
Charlotte, SchulzeUNSPECIFIED
Fischer, JurgenUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute & GIZ
Title or reference: Doracak për trajnimin e fazës së tretë të programit për trajnim fillestar
Translated title or reference: Training manual for the third phase of initial training
Translated abstract or summary: The purpose of this manual is to outline the role and responsibilities of mentors and internship candidates as part of Phase III of ITP (mentoring phase). The manual also describes some of the legal powers that participants in the internship program should benefit from during practice experience. Mentors were also provided ideas about how to expose candidates to a wide range of topics that will prepare them to take duties official, upon appointment as judges and prosecutors. Manual focus and internship program is to highlight the importance of providing real practical experience for candidates in their skills development ranging from professional, legal writing, critical thinking, ethics and many more.
Keywords: Praktika = Practice, Profesioni Ligjore = Legal Profession
Subjects: Courts & Procedure > LP2_Practice of Law
Courts & Procedure > LP3_Legal Professions & Training
Date: April 2014
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 28 Jul 2015 12:31
Last Modified: 26 Feb 2020 13:42
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/447

Actions (login required)

View Item View Item